[Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego; warunkowa umowa z bankiem; wniosek o przyznanie premii technologicznej] - Art.... - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego; warunkowa umowa z bankiem; wniosek o przyznanie premii technologicznej] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  5.  [Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego; warunkowa umowa z bankiem; wniosek o przyznanie premii technologicznej]
1. 
Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego przedsiębiorca składa do banku kredytującego.
2. 
Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. Bank kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej umowy kredytu technologicznego albo wystawienie promesy kredytu technologicznego od posiadania przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej na potrzeby kredytu technologicznego.
3. 
Przedsiębiorca składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o przyznanie premii technologicznej, do którego dołącza warunkową umowę kredytu technologicznego albo promesę kredytu technologicznego. Wniosek o przyznanie premii technologicznej jest równocześnie wnioskiem o dofinansowanie projektu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).
4. 
(uchylony).