Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1775

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.
Art.  41.  [Czas rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych popularyzujących spis powszechny]
1.  Łączny czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w art. 40 ust. 1, wynosi 200 godzin czasu antenowego.
2.  Ustala się następujący podział czasu antenowego, o którym mowa w ust. 1:
1) 60 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną;
2) 80 godzin łącznie w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej;
3) 22 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną;
4) 38 godzin łącznie w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.
3.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji, o których mowa w art. 40 ust. 1, w ramach czasu antenowego, o którym mowa w ust. 1, z podziałem na miesiące i godziny, mając na względzie popularyzację znaczenia spisu powszechnego dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej mieszkańców, sposobu jego przeprowadzenia oraz dotarcie do jak najszerszego kręgu osób fizycznych objętych spisem powszechnym.