[Kwestie uwzględniane w ramach oceny merytorycznej] - Art. 23. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Kwestie uwzględniane w ramach oceny merytorycznej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  23.  [Kwestie uwzględniane w ramach oceny merytorycznej]

W ramach oceny merytorycznej, o której mowa w art. 22, uwzględnia się w przypadku:

1)
osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2:
a)
dotychczasowy przebieg nauczania lub kształcenia, w tym osiągnięcia naukowe, lub
b)
opinię podmiotu, w którym osoba ta odbywała nauczanie lub kształcenie, lub
c)
wiedzę lub umiejętności w zakresie odpowiadającym planom kształcenia, lub
d)
dotychczasową aktywność społeczną, lub
e)
plany naukowe lub zawodowe, lub
f)
znajomość języka, w którym będzie odbywało się kształcenie, lub
g)
uzasadnienie odbywania kształcenia w danym podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub,
h)
zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań;
2)
osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i 4:
a)
dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej, w tym osiągnięcia naukowe, lub
b)
opinię podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub
c)
renomę i poziom naukowy podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, z którą osoba ta zamierza podjąć współpracę, lub,
d)
zakres i sposób realizacji planowanych działań o charakterze naukowym lub dydaktycznym, lub
e)
uzasadnienie podjęcia współpracy ze wskazanym podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, lub,
f)
zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań;
3)
osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5:
a)
posiadanie wymaganego przez stronę przyjmującą wykształcenia oraz kwalifikacji uprawniających do nauczania języka polskiego jako obcego lub
b)
znajomość kultury państwa, do którego ta osoba ma być skierowana, oraz języka urzędowego tego państwa lub innego języka umożliwiającego komunikowanie się w tym państwie;
4)
podmiotów, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6-8:
a)
potencjał organizacyjny i doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w tym w zakresie współpracy międzynarodowej, lub
b)
zgodność działań z celami polityki naukowej, innowacyjnej i społecznej państwa, lub;
c)
zgodność działań z celami i strategią podmiotu, lub
d)
praktyczne znaczenie działań dla wzmocnienia potencjału podmiotu, w tym w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej lub akademickiej, lub
e)
zakres i sposób realizacji planowanych działań, lub
f)
zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań.