Ryczałt za przeniesienie, zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego. - Rozdział 3 - Należności w razie pełnienia czynności... - Dz.U.1946.4.34 - OpenLEX

Rozdział 3 - Ryczałt za przeniesienie, zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego. - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.4.34

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.

Rozdział  III.

Ryczałt za przeniesienie, zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.

§  33.
W razie przeniesienia żołnierza z urzędu do innej miejscowości przyznaje się poza dietami i zwrotem kosztów przejazdu na pokrycie wszystkich wydatków połączonych z przesiedleniem: samotnemu - 50%, a utrzymującemu rodzinę - 100% jednomiesięcznego uposażenia.
§  34.
(1)  12 Za podstawę obliczenia ryczałtu określonego w § 33 służy uposażenie za miesiąc, w którym nastąpiło zgłoszenie się do służby w nowym miejscu służbowym.
(2)
W razie przeniesienia połączonego z awansem, za podstawę obliczenia ryczałtu bierze się nowe wyższe uposażenie tylko w tym przypadku, gdy zgłoszenie się na nowym miejscu służbowym nastąpiło w miesiącu, w którym przeniesiony żołnierz nabył już prawo do otrzymania wyższego uposażenia wskutek awansu.
§  35.
(1) Ryczałt za przeniesienie nie należy się w przypadkach przeniesienia, nie mogącego wywołać potrzeby przesiedlenia się, jako to: przeniesienie żołnierza lub całej jednostki bądź jej części do miejscowości, w której żołnierz dotychczas mieszkał i skąd dojeżdżał do miejsca służbowego.
(2)
Ryczałt określony w § 33 oraz diety i zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje w przypadkach przeniesienia do innej miejscowości z mocy orzeczenia dyscyplinarnego.
§  36.
(1) Przeniesionemu zwraca się ponadto koszty przewozu urządzenia domowego pociągami towarowymi lub statkami towarowymi albo samochodami, używanymi w komunikacji państwowej lub pozostającymi pod zarządem państwa.
(2) 13
Jeżeli z przyczyn od przeniesionego niezależnych nie może nastąpić przewóz w sposób określony w ust. 1, zwraca się koszty przewozu dokonane innymi środkami komunikacji.
Przepisy §§ 18, 19, 21 ust. (2) i 35 stosuje się odpowiednio.
§  37. 15
W razie przeniesienia żołnierza na własną prośbę nie służą żadne należności, mogą jednak być one przyznane w całości lub w części według uznania Ministra Obrony Narodowej.
12 § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
13 § 36 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
15 § 37 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.