Należności za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia w kraju. - Dział 2 - Należności w razie pełnienia czynności... - Dz.U.1946.4.34 - OpenLEX

Dział 2 - Należności za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia w kraju. - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.4.34

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.

Dział  II.

Należności za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia w kraju.

§  8.
W razie podróży służbowej do miejscowości, położonej poza zwykłym miejscem służbowym żołnierza, diety należą się za cały czas trwania tej podróży.
§  9.
W razie odkomenderowania (delegacji) do miejscowości, położonej poza zwykłym miejscem służbowym żołnierza, diety należą się za czas przejazdu i pozostawania w odkomenderowaniu (delegacji).
§  10.
(1) W razie przeniesienia na inne miejsce służbowe należą się diety dla przeniesionego i dla członków rodziny za czas przejazdu do nowego miejsca służbowego i za pierwszą dobę pobytu w tymże miejscu.
(2)
Diety dla członków rodziny wynoszą 75% diet przysługujących przeniesionemu.
§  11.
Diety należą się również za niedziele i święta, przypadające w czasie trwania podróży służbowej, odkomenderowania (delegacji) lub przeniesienia.
§  12. 5
Pozostającemu w odkomenderowaniu (delegacji) nie przysługuje prawo do diet za czas urlopu.
§  13. 6
Diety wynoszą dziennie 450 zł. Przy podróżach do m. st. Warszawy, do m. i powiatu Gdańska, do m. Gdyni i powiatu morskiego oraz na teren Ziem Odzyskanych, z wyjątkiem powiatu gliwickiego, bytomskiego i zabrskiego, diety wynoszą 500 zł dziennie.
§  14. 7
1) Jednostką obliczania diet jest 24-godzinny okres czasu, liczony od chwili wyjazdu ze zwykłego miejsca służbowego do chwili powrotu do tego miejsca.
Jeżeli pobyt poza zwykłym miejscem służbowym trwa dłużej niż 24 godziny, należy się za końcowy okres czasu: ponad 6 do 12 godzin - połowa diety, ponad 12 do 18 godzin - 75%, a ponad 18 godzin - cała dieta.
Jeżeli pobyt poza zwykłym miejscem służbowym trwa krócej niż 24 godziny, należy się za okres czasu: ponad 6 do 12 godzin - połowa diety, ponad 12 do 18 godzin - 75% diety, a ponad 18 godzin - cała dieta.
§  15. 8
(skreślony).
§  16.
(1) W przypadku odkomenderowania (delegacji) wypłaca się całe diety przez pierwsze dwa tygodnie, licząc od dnia następującego po dniu przybycia do miejsca delegacji, przez następne 6 tygodni - diety zmniejszone o 30%, a po upływie tego czasu - zmniejszone o 40%.
(2)
W razie odbywania podróży służbowej w ciągu pierwszych dwóch tygodni odkomenderowania (delegacji) nie wlicza się do tego okresu dni przebytych w podróży.
(3)
W razie podróży służbowej z miejsca odkomenderowania (delegacji) do zwykłego miejsca służbowego, diety nie służą za czas trwania pobytu w zwykłym miejscu służbowym.

Zwrot kosztów przejazdu.

§  17.
Zwrot kosztów przejazdu obejmuje ceny biletów jazdy koleją, samolotem, samochodem, statkiem oraz przejazdów innymi środkami lokomocji, koszty przewozu bagażu podróżnego oraz ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów do dworca (stacji, przystani) i z dworca (stacji, przystani).
§  18.
Przy przejazdach należy posługiwać się najtańszym środkiem lokomocji. Użycie droższego środka lokomocji dozwolone jest w przypadkach nagłych, gdy wskutek opóźnienia przyjazdu interes publiczny byłby narażony na szkodę lub jeżeli spowoduje to oszczędność na dietach w rozmiarach, przewyższających koszt użycia droższego środka lokomocji.
§  19.
(1) Żołnierzowi, który użył droższego środka lokomocji, o ile nie był do tego uprawniony zwraca się koszty przejazdu tylko w wysokości należnej na podstawie rozporządzenia niniejszego.
(2)
Przepis ust. (1) stosuje się odpowiednio w przypadku przejazdu klasą, do użycia której żołnierz był nieuprawniony.
§  20.
W razie przeniesienia żołnierza do innej miejscowości, członkom jego rodziny służy prawo użycia takiego samego środka lokomocji i w tej samej klasie, co przeniesionemu.
§  21.
(1) Przy przejazdach koleją, samolotem, samochodem, statkiem lub innymi środkami lokomocji zwraca się faktycznie zapłaconą cenę biletów.
(2)
Osoby korzystające z ulg w przejazdach państwowymi lub zarządzanymi przez państwo środkami lokomocji otrzymują tylko zwrot ceny ulgowej.
§  22. 9
1) Prawo przejazdu pierwszą klasą pociągu służy oficerom w stopniu marszałka, generała i pułkownika (równorzędnym), a także żołnierzom towarzyszącym służbowo przy przejazdach szefów władz naczelnych, przedstawicieli państw obcych, misji zagranicznych oraz oficerów armii obcych.
Prawo przejazdu drugą klasą pociągu służy oficerom niewymienionym w ust. 1.
Prawo przejazdu trzecią klasą pociągu służy podoficerom i szeregowcom.
§  23.
(1) Z reguły zwraca się koszt przejazdu pociągiem osobowym. Zwrot kosztów przejazdu pociągiem pośpiesznym następuje tylko wtedy, gdy władza zarządzająca podróż służbową zezwoli na przejazd takim pociągiem.
(2)
Przepis ust. (1) stosuje się odpowiednio do zwrotu ceny miejscówki.
(3)
Jeżeli zaszła potrzeba przejazdu pociągiem pośpiesznym, w którym nie ma trzeciej klasy, żołnierz mający prawo do zwrotu kosztów przejazdu tylko trzecią klasą otrzymuje zwrot ceny biletu klasy drugiej.
§  24. 10
Ministrowi, Wiceministrom Obrony Narodowej, Szefowi Sztabu Generalnego oraz generałom służy w przypadku podróży służbowej prawo przejazdu w wozie sypialnym.
§  25.
Zwrot kosztów jazdy samolotem następuje w przypadkach, w których władza zarządzająca podróż służbową ze względu na ważność i nagłość sprawy zezwoli na użycie tego środka lokomocji.
§  26.
Jeżeli na statku znajdują się dwie klasy, zwraca się cenę biletu pierwszej klasy tym osobom, które w razie jazdy koleją mają prawo do biletu drugiej klasy, cenę zaś biletu drugiej klasy tym, którzy w razie jazdy koleją mają prawo do biletu trzeciej klasy.
§  27.
(1) Przy przejazdach kołowych, dokonanych także i własnym środkiem lokomocji, zwraca się w miejscowościach, w których obowiązują zatwierdzone przez władze taryfy najmu koni lub samochodów, ceny podane w taryfie. W innych miejscowościach zwraca się koszty przejazdu według cen, odpowiadających miejscowym stosunkom.
(2)
Przy wspólnych podróżach kołowych wolno zaliczyć jedną podwodę lub samochód osobowy na trzy osoby. W razie równoczesnego przewozu większej ilości bagażu podróżnego, aktów i instrumentów lub narzędzi, wolno zaliczyć jedną podwodę lub samochód na dwie osoby, a w wyjątkowych przypadkach na jedną osobę.
§  28.
Jeżeli drogę odbyto w całości lub częściowo pieszo, przyznaje się kwotę 5 zł za każdy kilometr.
§  29.
(1) Zwraca się koszty przewozu koleją, samochodem, statkiem lub innym środkiem lokomocji, z wyłączeniem samolotu, osobistego bagażu podróżnego do wagi 50 kg.
(2)
Jeżeli do spełniania czynności urzędowej konieczne jest zabranie ze sobą bagażu służbowego, zwraca się wszystkie koszty jego przewozu.
§  30.
Żołnierzowi przyznaje się w granicach miejskich na koszty dojazdu do dworca kolejowego, przystani, stacji autobusowej lub lotniczej, jak również przejazdu z jednego dworca (przystani, stacji) do drugiego, za każdy dojazd lub odjazd, ryczałt w wysokości 25 zł.
§  31.
(1) Za czynności komisyjne w miejscowościach, położonych bliżej niż 4 km od budynku, w którym mieści się urząd, nie należą się ani koszty podróży ani diety.
(2)
W razie konieczności przewiezienia bagażu służbowego (§ 29 ust. (2)) koszty przewozu zwraca się bez względu na odległość.
§  32.
Przy komisjach miejscowych w miastach, mających ponad 50.000 mieszkańców, zwraca się faktycznie poniesione koszty przejazdu, o ile odległość miejsca komisyjnego od gmachu urzędu wynosi więcej niż 4 km. Do przewozu bagażu służbowego stosuje się odpowiednio § 31 ust. (2).

Zwrot kosztów noclegu.

§  32-a.
1) Żołnierzowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów noclegu za noce spędzone w miejscowości, będącej celem podróży lub delegacji służbowej, podczas całego okresu pobytu w tej miejscowości.
Żołnierz otrzymuje zwrot kosztów noclegu za noc spędzoną w innej miejscowości, jeżeli pobyt w tej miejscowości był konieczny ze względów komunikacyjnych w drodze do miejscowości bądź z miejscowości, będącej celem podróży lub delegacji służbowej.
§  32-b.
Jeżeli żołnierz z braku miejsca nie mógł korzystać i nie korzystał z noclegu w służbowym domu noclegowym, przysługuje mu zwrot kosztów noclegu w wysokości rzeczywiście poniesionej. Fakt niemożności korzystania z noclegu w służbowym domu noclegowym powinien być potwierdzony na rozkazie wyjazdu przez jednostkę, do której żołnierz był delegowany.
§  32-c.
Podstawą do obliczania kosztów noclegu są rachunki hoteli.
§  32-d.
W przypadkach nieprzedłożenia rachunku żołnierzowi służy prawo tylko do ryczałtu w wysokości 100 zł za każdą noc, spędzoną w miejscowości będącej celem podróży służbowej lub delegacji, albo w innej miejscowości, w warunkach określonych w § 32-a ust. (2).

Ryczałt za przeniesienie, zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.

§  33.
W razie przeniesienia żołnierza z urzędu do innej miejscowości przyznaje się poza dietami i zwrotem kosztów przejazdu na pokrycie wszystkich wydatków połączonych z przesiedleniem: samotnemu - 50%, a utrzymującemu rodzinę - 100% jednomiesięcznego uposażenia.
§  34.
(1)  12 Za podstawę obliczenia ryczałtu określonego w § 33 służy uposażenie za miesiąc, w którym nastąpiło zgłoszenie się do służby w nowym miejscu służbowym.
(2)
W razie przeniesienia połączonego z awansem, za podstawę obliczenia ryczałtu bierze się nowe wyższe uposażenie tylko w tym przypadku, gdy zgłoszenie się na nowym miejscu służbowym nastąpiło w miesiącu, w którym przeniesiony żołnierz nabył już prawo do otrzymania wyższego uposażenia wskutek awansu.
§  35.
(1) Ryczałt za przeniesienie nie należy się w przypadkach przeniesienia, nie mogącego wywołać potrzeby przesiedlenia się, jako to: przeniesienie żołnierza lub całej jednostki bądź jej części do miejscowości, w której żołnierz dotychczas mieszkał i skąd dojeżdżał do miejsca służbowego.
(2)
Ryczałt określony w § 33 oraz diety i zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje w przypadkach przeniesienia do innej miejscowości z mocy orzeczenia dyscyplinarnego.
§  36.
(1) Przeniesionemu zwraca się ponadto koszty przewozu urządzenia domowego pociągami towarowymi lub statkami towarowymi albo samochodami, używanymi w komunikacji państwowej lub pozostającymi pod zarządem państwa.
(2) 13
Jeżeli z przyczyn od przeniesionego niezależnych nie może nastąpić przewóz w sposób określony w ust. 1, zwraca się koszty przewozu dokonane innymi środkami komunikacji.
Przepisy §§ 18, 19, 21 ust. (2) i 35 stosuje się odpowiednio.
§  37. 15
W razie przeniesienia żołnierza na własną prośbę nie służą żadne należności, mogą jednak być one przyznane w całości lub w części według uznania Ministra Obrony Narodowej.

Wypłata należności.

§  38.
(1) Wypłata należności z tytułu podróży służbowych, odkomenderowania (delegacji), i przeniesienia następuje na podstawie rachunku. W rachunku należy określić dokładnie żądane należności i uzasadnić każdą jego pozycję oraz dołączyć wszelkie dokumenty dotyczące sum wydatkowanych.
(2).
O ile uzyskanie dokumentu, dotyczącego wydatku na kwotę nie przekraczającą 100 zł natrafia na znaczne trudności, wydatek ten można uznać i bez dołączenia dokumentu, usprawiedliwiającego wydatek.
§  39.
W razie wątpliwości co do prawdziwości lub ścisłości okoliczności przytoczonych w samym rachunku lub w załączniku należy celem usunięcia tych wątpliwości przeprowadzić stosowne dochodzenia.
§  40.
Wypłata diet i kosztów przejazdu członków rodziny przeniesionego następuje dopiero po udowodnieniu, że członkowie rodziny rzeczywiście przybyli do nowego miejsca służbowego.
§  41.
(1)  16 Wszelkie rachunki diet, kosztów przejazdu i kosztów noclegów z tytułu podróży służbowej, krótkotrwałej delegacji i przeniesienia powinny być przedstawione w terminie 14 dni, licząc od następnego dnia po odbyciu podróży służbowej, delegacji lub przeniesienia, rachunki zaś kosztów przewozu urządzenia domowego - w terminie 14 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu przewozu urządzenia domowego.
(2)
Rachunki delegacji trwających dłużej niż 30 dni należy przedstawić za każdy miesiąc kalendarzowy z dołu w ciągu pierwszych 8 dni następującego miesiąca kalendarzowego.
(3) 17
Koszty wspólnej podróży kołowej podaje w rachunku osoba najstarsza stopniem.
§  42.
Każdy rachunek kosztów podróży służbowej musi być opatrzony klauzulą władzy zarządzającej podróż lub przełożonej władzy służbowej, stwierdzającą konieczność odbycia podróży, należyte użycie czasu i środków lokomocji.
§  43.
(1) W przypadkach podróży służbowej lub delegacji diety i zwrot kosztów podróży winna wypłacać ta władza, która zarządziła podróż służbową lub delegację.
(2) 18
W przypadkach podróży służbowej lub delegacji - diety, zwrot kosztów przejazdu i noclegów powinna wypłacać ta władza, która zarządziła podróż służbową lub delegację.
§  44.
(1)  19 Żołnierzom udającym się w podróż służbową służy prawo do zaliczki nieprzekraczającej przypuszczalnych kosztów przejazdu, noclegu i należnych diet.
(2)
Przepis ust. (1) stosuje się odpowiednio do należności z tytułu odkomenderowania (delegacji) i przeniesienia oraz często powtarzających się komisyj miejscowych.
(3)
Władza zarządzająca podróż służbową kilku żołnierzy, którzy mają odbywać ją razem i w tym samym celu, może wydać zaliczkę do rąk jednego z tych żołnierzy, w zasadzie starszego stopniem służbowym. W tym przypadku żołnierz odbierający zaliczkę odpowiada za prawidłowe jej zużycie i on jest obowiązany przedstawić rachunek.
§  45. 20
W przypadkach, w których podróże służbowe trwają dłuższy okres czasu lub stale się powtarzają, Minister Obrony Narodowej może przyznać za zgodą Ministra Skarbu, zamiast kosztów przejazdu, noclegów i diet - ryczałt, płatny z góry wraz z uposażeniem.
§  46. 21
Do należności za podróże służbowe, odkomenderowania (delegacje) i przeniesienia poza granicami kraju - stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzeń, regulujących te należności w odniesieniu do funkcjonariuszów państwowych.
5 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
6 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
7 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
8 § 15 skreślony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
9 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
10 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
11 Rozdział II-a dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
12 § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
13 § 36 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
15 § 37 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
16 § 41 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
17 § 41 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
18 § 43 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
19 § 44 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
20 § 45 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
21 § 46 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.