Zwrot kosztów przejazdu. - Rozdział 2 - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz... - Dz.U.1946.4.34 - OpenLEX

Rozdział 2 - Zwrot kosztów przejazdu. - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.4.34

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.

Rozdział  II.

Zwrot kosztów przejazdu.

§  17.
Zwrot kosztów przejazdu obejmuje ceny biletów jazdy koleją, samolotem, samochodem, statkiem oraz przejazdów innymi środkami lokomocji, koszty przewozu bagażu podróżnego oraz ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów do dworca (stacji, przystani) i z dworca (stacji, przystani).
§  18.
Przy przejazdach należy posługiwać się najtańszym środkiem lokomocji. Użycie droższego środka lokomocji dozwolone jest w przypadkach nagłych, gdy wskutek opóźnienia przyjazdu interes publiczny byłby narażony na szkodę lub jeżeli spowoduje to oszczędność na dietach w rozmiarach, przewyższających koszt użycia droższego środka lokomocji.
§  19.
(1) Żołnierzowi, który użył droższego środka lokomocji, o ile nie był do tego uprawniony zwraca się koszty przejazdu tylko w wysokości należnej na podstawie rozporządzenia niniejszego.
(2)
Przepis ust. (1) stosuje się odpowiednio w przypadku przejazdu klasą, do użycia której żołnierz był nieuprawniony.
§  20.
W razie przeniesienia żołnierza do innej miejscowości, członkom jego rodziny służy prawo użycia takiego samego środka lokomocji i w tej samej klasie, co przeniesionemu.
§  21.
(1) Przy przejazdach koleją, samolotem, samochodem, statkiem lub innymi środkami lokomocji zwraca się faktycznie zapłaconą cenę biletów.
(2)
Osoby korzystające z ulg w przejazdach państwowymi lub zarządzanymi przez państwo środkami lokomocji otrzymują tylko zwrot ceny ulgowej.
§  22. 9
1) Prawo przejazdu pierwszą klasą pociągu służy oficerom w stopniu marszałka, generała i pułkownika (równorzędnym), a także żołnierzom towarzyszącym służbowo przy przejazdach szefów władz naczelnych, przedstawicieli państw obcych, misji zagranicznych oraz oficerów armii obcych.
Prawo przejazdu drugą klasą pociągu służy oficerom niewymienionym w ust. 1.
Prawo przejazdu trzecią klasą pociągu służy podoficerom i szeregowcom.
§  23.
(1) Z reguły zwraca się koszt przejazdu pociągiem osobowym. Zwrot kosztów przejazdu pociągiem pośpiesznym następuje tylko wtedy, gdy władza zarządzająca podróż służbową zezwoli na przejazd takim pociągiem.
(2)
Przepis ust. (1) stosuje się odpowiednio do zwrotu ceny miejscówki.
(3)
Jeżeli zaszła potrzeba przejazdu pociągiem pośpiesznym, w którym nie ma trzeciej klasy, żołnierz mający prawo do zwrotu kosztów przejazdu tylko trzecią klasą otrzymuje zwrot ceny biletu klasy drugiej.
§  24. 10
Ministrowi, Wiceministrom Obrony Narodowej, Szefowi Sztabu Generalnego oraz generałom służy w przypadku podróży służbowej prawo przejazdu w wozie sypialnym.
§  25.
Zwrot kosztów jazdy samolotem następuje w przypadkach, w których władza zarządzająca podróż służbową ze względu na ważność i nagłość sprawy zezwoli na użycie tego środka lokomocji.
§  26.
Jeżeli na statku znajdują się dwie klasy, zwraca się cenę biletu pierwszej klasy tym osobom, które w razie jazdy koleją mają prawo do biletu drugiej klasy, cenę zaś biletu drugiej klasy tym, którzy w razie jazdy koleją mają prawo do biletu trzeciej klasy.
§  27.
(1) Przy przejazdach kołowych, dokonanych także i własnym środkiem lokomocji, zwraca się w miejscowościach, w których obowiązują zatwierdzone przez władze taryfy najmu koni lub samochodów, ceny podane w taryfie. W innych miejscowościach zwraca się koszty przejazdu według cen, odpowiadających miejscowym stosunkom.
(2)
Przy wspólnych podróżach kołowych wolno zaliczyć jedną podwodę lub samochód osobowy na trzy osoby. W razie równoczesnego przewozu większej ilości bagażu podróżnego, aktów i instrumentów lub narzędzi, wolno zaliczyć jedną podwodę lub samochód na dwie osoby, a w wyjątkowych przypadkach na jedną osobę.
§  28.
Jeżeli drogę odbyto w całości lub częściowo pieszo, przyznaje się kwotę 5 zł za każdy kilometr.
§  29.
(1) Zwraca się koszty przewozu koleją, samochodem, statkiem lub innym środkiem lokomocji, z wyłączeniem samolotu, osobistego bagażu podróżnego do wagi 50 kg.
(2)
Jeżeli do spełniania czynności urzędowej konieczne jest zabranie ze sobą bagażu służbowego, zwraca się wszystkie koszty jego przewozu.
§  30.
Żołnierzowi przyznaje się w granicach miejskich na koszty dojazdu do dworca kolejowego, przystani, stacji autobusowej lub lotniczej, jak również przejazdu z jednego dworca (przystani, stacji) do drugiego, za każdy dojazd lub odjazd, ryczałt w wysokości 25 zł.
§  31.
(1) Za czynności komisyjne w miejscowościach, położonych bliżej niż 4 km od budynku, w którym mieści się urząd, nie należą się ani koszty podróży ani diety.
(2)
W razie konieczności przewiezienia bagażu służbowego (§ 29 ust. (2)) koszty przewozu zwraca się bez względu na odległość.
§  32.
Przy komisjach miejscowych w miastach, mających ponad 50.000 mieszkańców, zwraca się faktycznie poniesione koszty przejazdu, o ile odległość miejsca komisyjnego od gmachu urzędu wynosi więcej niż 4 km. Do przewozu bagażu służbowego stosuje się odpowiednio § 31 ust. (2).
9 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
10 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.