Należności pieniężne przysługujące członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu... - Dz.U.2004.94.922 - OpenLEX

Należności pieniężne przysługujące członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz tryb udzielania im dni wolnych od pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.94.922

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów oraz tryb udzielania dni wolnych od pracy członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej "komisjami";
2)
wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów oraz tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom powołanym w skład inspekcji, o których mowa w art. 13 ust. 6 oraz art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanych dalej "inspekcjami".
1.
Członkom komisji przysługują, w związku z udziałem w pracach tych komisji, diety i zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1951), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.
2.
Dieta dla członków komisji wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1.
3.
Dieta, której wysokość określono w ust. 2, nie przysługuje, w związku z udziałem w pracach tych komisji, za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.
1.
Członkom komisji przysługuje, w związku z udziałem w pracach tych komisji, zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji.
2.
W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym pojazdem samochodowym według stawek określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1.
Członkom komisji w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1951).
Należności, o których mowa w § 2-4, są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.
1.
Członkowie obwodowych komisji wyborczych, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, są obowiązani, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie nie później niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w obwodowej komisji wyborczej.
2.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład obwodowej komisji wyborczej;
2)
wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;
3)
przyczynę i czas nieobecności w pracy.
3.
Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący obwodowej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej podpisuje jego zastępca.
4.
Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, drugi pozostaje w obwodowej komisji wyborczej.
1. 1
 Członkom okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji - w przypadku członków okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania - w przypadku obwodowych komisji wyborczych, przysługuje zryczałtowana dieta, w następującej wysokości:
1)
dla członków okręgowych komisji wyborczych 380 zł;
2)
dla członków rejonowych komisji wyborczych 210 zł;
3)
dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych 165 zł;
4)
dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych 150 zł;
5)
dla członków obwodowych komisji wyborczych 135 zł.
2.
Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek okręgowej, rejonowej albo obwodowej komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w ust. 1.
3.
W przypadku gdy członek okręgowej albo rejonowej komisji wyborczej z przyczyn losowych nie uczestniczył w wykonywaniu części zadań danej komisji, a w szczególności nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji.
4.
Zryczałtowana dieta jest wypłacana na podstawie pisemnego potwierdzenia udziału w czynnościach, o których mowa w ust.1, przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.
1.
Osobom powołanym w skład inspekcji przysługują:
1)
diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów - w wysokości i na zasadach określonych w § 2-5;
2)
zryczałtowane diety za czas wykonywania zadań w inspekcji - w wysokości 231 zł.
2.
Przy realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy § 7 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
Osobom powołanym w skład inspekcji udziela się dni wolnych od pracy w trybie przepisów § 6.
1.
Należności, o których mowa w § 2-4 oraz § 7 i 8, wypłacają:
1)
członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej - dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego;
2)
członkom okręgowych komisji wyborczych - dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;
3)
członkom rejonowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji rejonowej komisji wyborczej - dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;
4)
członkom obwodowych komisji wyborczych - właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul, z zastrzeżeniem pkt 5;
5)
członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich - dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby armatora statku, za pośrednictwem armatora.
2.
Członkom obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, należności są wypłacane po przyjęciu protokołów głosowania w obwodach przez właściwą okręgową komisję.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

1 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 maja 2009 r. (Dz.U.09.78.655) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 2009 r.