Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.69.351 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 1 grudnia 1989 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 1, określają najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:
1) najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) średnie ważone, których oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń,
2) najwyższe dopuszczalne stężenia chwilowe (NDSCh) - jako wartości średnie - które nie powinny spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymują się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej,
3) najwyższe dopuszczalne stężenia progowe (NDSP), które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie mogą być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie.
§  3. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 2, określają najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia - ustalone jako wartości średnie - których oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
§  4. Określone w załącznikach wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia stanowią wytyczne dla projektantów nowych i modernizowanych technologii i wyrobów, kryteria do oceny warunków pracy oraz podstawę do prowadzenia planowej działalności profilaktycznej w zakładach pracy.
§  5. Zakłady pracy powinny dążyć do eliminacji w procesach technologicznych substancji rakotwórczych o udowodnionym epidemiologicznie działaniu na ludzi lub utrzymywaniu ich stężeń poniżej wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń na możliwie najniższym poziomie.
2. (skreślony)
3. (skreślony)
§  6. (skreślony)
§  7. W razie stwierdzenia przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, zakłady pracy obowiązane są do:
1) wprowadzenia środków technicznych, zmian technologicznych i organizacyjnych wpływających na ograniczenie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia co najmniej do poziomu określonego w wykazie,
2) podejmowania przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na szkodliwe dla zdrowia czynniki przez zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz zapewnienie wzmożonej opieki lekarskiej osób narażonych.
§  8. Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 287, z 1985 r. Nr 40, poz. 195 i z 1987 r. Nr 1, poz. 4),
2) rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 56, poz. 290 i z 1987 r. Nr 1, poz. 5).
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

A. Związki chemiczne
Lp. Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia Najwyższe dopuszczalne stężenie wyrażone w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
NDS NDSCha) NDSP Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Aceton 200 1600 -
2 Akroleina 0,2 0,5 -
3 Akrylonitryl 2 10 - S
4 Aldrin (1, 2, 3, 4, 10, 10-sześciochloro-1,4,4a,5,8,8a-sześciohydro-endo-1,4-egzo-5,8-dwumetanonaftalen) 0,01 0,08 - S
5 Allilowy alkohol 2 10 - S
6 Amoniak 20 27 -
7 Amylowy alkohol (alkohol izoamylowy) 100 450 -
8 Amylu octan 100 800 -
9 Anilina 5 20 - S
10Antymon i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na Sb) 0,5 1,5 -
11Antymonowodór 0,2 1,5 -
12Arsen i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na As) 0,05 0,3- R
13Arsenowodór 0,2 0,6 -
14Azotowy kwas 10 - -
15Azotu tlenki 5 10 -
16Bar i jego związki rozpuszczalne (w przeliczeniu na Ba) 0,5 1,5 -
17Benzen 10 40 - R,S
18Benzydyna 0 0 - R,S
19Benzyna:
a) ekstrakcyjnab) 500 1500 -
b) do lakierów 300 900 -
20Beryl i jego związki (w przeliczeniu na Be) 0,001 0,003 -
21Brom 0,7 2 -
22Bromowodór 7 21 -
23Butadien 100 800 -
24Butoksyetylowy alkohol 100 360 - S
25Butylu akrylan 20 70 -
26n-Butylowy alkohol 50 150 - S
27n-Butylu octan 200 950 -
28Chlor 1,5 9 -
29Chloru dwutlenek 0,3 0,9 -
30Chlorfenwinfos 0,01 0,1 -
31Chlorobenzen 50 150 -
32Chloroetylowy alkohol (chlorohydryna etylenowa) 1 3 - S
33p-Chlorofenol 1 3 -
34Chloroform 50 225 -
35Chloronitropropan (1-chloro-1-nitropropan) 50 - -
36Chloropren (2-chloro-1,3-butadien) 2 16 - S
37p-Chlorostyren 50 400 -
38Chlorowodór 5 - 7
39Chromiany 0,1 0,3 - Rc)
40Cyjanowodór i cyjanki (w przeliczeniu na HCN) 0,3 - 10 Sd)
41Cykloheksan 80 640 -
42Cykloheksanol 20 60 -
43Cykloheksanon 20 160 -
44Cykloheksen 300 900 -
45Cynku tlenek (w przeliczeniu na Zn) - dymy 5 10 -
46Cyrkon i jego związki (w przeliczeniu na Zr) 5 10 -
471,1,2,2-czterochloroetan 5 35 - S
48Czterochloroetylen (perchloroetylen) 60 480 -
49DDT (dwuchlorodwufenylotrójchloroetan) 0,1 0,8 -
50Dekalina (dekahydronaftalen) 100 300 -
51Dichlorofos (DDVP) (0,0-dwumetylo-0/2,2-dwuchloro-winylo/-fosforan) 1 3 - S
52Dieldrin (1,2,3,4,10,10-sześciochloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ośmiohydroendo-1,4,egzo-5,8-dwumetanonaftalen) 0,01 0,08 - S
53Dioksan (dwutlenek dwuetylenu) 10 80 - S
541,3-dioksolan 10 50 -
55Dwufenyl12- S
561,2-Dwubromoetan0,5--S
57Dwuchlorobenzen (izomery orto i para) 20 - 300e)
58Dwuchloroczterofluoroetan (Freon 114) 5000 8750 -
59Dwuchlorodwuetylowy eter 10 60 - S
60Dwuchlorodwufluorometan (Freon 12) 4000 6200 -
61Dwuchloroetylen 50 80f) -
62Dwuchloroetan 50 60g) -
63Dwuchlorofenoksyoctowy kwas (2,4-D) 7 20 -
64Dwuchlorofluorometan (Freon 21) 40 200 -
65Dwuchloronitroetan (1,1-dwuchloro-1-nitroetan) 30 60 -
66Dwuchloropropan 50 400 -
67Dwuchlorostyren 50 150 -
68Dwuetyloamina 30 75 -
69Dwuetylowy eter 300 1500 -
70Dwufenylu pochodne chlorowane 1 - - S
71Dwumetyloanilina (N-dwumetyloanilina) 5 40 - S
72Dwumetyloformamid 10 60 - S
73Dwumetylowy siarczan 1 - - S
74Dwunitrobenzen 1 3 - S
75Dwunitrochlorobenzen 1 3 -
76Dwunitrofenol 0,05 0,15 -
77Dwunitroizopropylofenol (DNPP) 0,05 0,15 -
78Dwunitro-o-krezol (DNOC) 0,05 0,40 - S
79Dwunitrotoluen 1 5 - S
80Endrin (1,2,3,4,10,10-sześciochloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ośmiohydroendo-1,4-endo-5,8-dwumetanonaftalen) 0,01 0,08 - S
81Epichlorohydryna 1 8 - S
82Etoksyetylowy alkohol 20 80 - S
83Etoksyetylu octan 100 - - S
84Etylenodwuamina 2 6 -
85Etylenu tlenek 1 3 -
86Etyloamina 5 15 -
87Etylobenzen 100 350 - S
88Etylowy alkohol 1000 3000 -
89Etylu akrylan 20 80 - S
90Etylu bromek 50 400 -
91Etylu chlorek 200 1600 -
92Etylu krzemian 80 250 -
93Etylu mrówczan 100 450 -
94Etylu octan 200 600 - S
952-etyloheksylu akrylan 35 100 - S
96Fenol 10 20 - S
97p-Fenylenodwuamina 0,1 0,3 - S
98Fluor 0,05 0,4 -
99Fluorki (jako HF, np. CaF2 i Kriolit) 1 3 -
100Fluorotrójchlorometan (Freon 11) 500 - 5600
101Fluorowodór 0,5 4 -
102Formaldehyd 0,5 1-
103Fosforu pięciochlorek 0,3 0,9 -
104Fosforu pięciotlenek 1 3 -
105Fosforu trójchlorek 3 - -
106Fosforowodór 0,1 0,8 -
107Fosfor żółty 0,03 0,24 -
108Fosgen 0,5 1,5 -
109Ftalowy bezwodnik (pary i aerozole kondensacyjne) 1 8 -
110Furfurol 10 40 - S
111Glinu tlenek 2 16 -
112n-Heksan 100 400 -
113Heksan (pozostałe izomery) 400 3200 -
114Heksogen (cyklo-trójmetyleno-trójnitroamina) 1 3 -
115n-Heptan 12002000-
116Hydrochinon (p-dwuhydroksybenzen) 2 4 -
117Izobutylowy alkohol 100 200 - S
118Izoforon (2,5,5-trójmetylocykloheksanon) 5 - 25
119Izopren 100 300 -
120Izopropylowy eter 1000 1300 -
121Jod 1 - -
122Kadm i jego związki (w przeliczeniu na Cd):
a) dymy 0,02 0,05 -
b) pyły 0,04 0,2 -
123Kaprolaktam (cykloheksanoizooksym) 10 - -
124Karbaryl (1-naftylo-N-metylokarbaminian) 1 8 -
125Kobalt metaliczny (pyły i dymy) 0,05 0,2 -
126Krezol (mieszanina izomerów) 5 15 - S
127Ksylen 100 350 - S
128Magnezu tlenek:

a) dymy

b) pyły

5

10

-

-

-

-

129Malation (0,0-dwumetylo-S/1,2-dwukarboetoksyetylo/-dwutiofosforan) 1 10 - S
130Mangan i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na Mn) 0,3 - 5h)
131Metylodemeton (0,0-dwumetylo-S-2/etylomerkapto-etylo/triofosforan) 0,1 0,8 - S
132Metoksychlor (2,2-dwu/p-metoksyfenylo/-1,1,1-trójchloroetan) 15 45 -
133Metoksyetylowy alkohol 15 60 - S
134Metoksyetylu octan 25 100 - S
135Metylal (dwumetoksymetan) 1000 3500 -
136Metyleno-bis-fenyloizocyjanian 0,05 - 0,2
137N-Metyloanilina2--S
138Metyloamina 5 15 -
139Metylo-n-butyloketon 10 50 -
140Metylocykloheksan 500 2000 -
141Metylocykloheksanol 50 350 -
142Metylocykloheksanon 50 340 - S
143Metyloetyloketon 200 850 -
144Metyloizobutyloketon (hekson) 200 300 -
145Metyloparation (0,0-dwumetylo-0/-p-nitrofenylo/-tionofosforan) 0,1 0,6 - S
146Metylopropyloketon (pentanon) 100 800 -
147Metylowy alkohol (metanol) 100 300 - S
148Metylu akrylan 20 70 - S
149Metylu bromek 5 40 - S
150Metylu chlorek 20 160 -
151Metylu jodek 10 30 - S
152Metylu metakrylan 50 400 -
153Metylu octan 100 750 -
154Mezytylu tlenek 20 100 -
155Miedź i jej związki (w przeliczeniu na Cu):
a) dymy tlenków i sole rozpuszczalne 0,1 0,3 -
b) pyły tlenków i sole nierozpuszczalne 1 2 -
156Molibden i jego związki (w przeliczeniu na Mo) 4 10 -
157Nafta 100 300 -
158Naftalen 20 75 -
159Naftalenu pochodne chlorowane 0,5 1,5 -
160α-Naftyloamina 0 0 -
161β-Naftyloamina 0 0 - R
162Nikotyna 0,5 1,5 - S
163Nitrobenzen 3 10 - S
164Nitrochlorobenzen 1 3 - S
165Nitroetan 30 240 -
166Nitrogliceryna 0,51- S
167Nitrometan 30 240 -
168Nitropropan 30 70 -
169Nitrotoluen 3 9 - S
170Octowy aldehyd 5 40 -
171Octowy bezwodnik 10 - 20
172Octowy kwas 5 35 -
173n-Oktan 10001800-
174Oleje mineralne (faza ciekła aerozolu) 5 10 -
175Ołów i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na Pb) 0,05 0,4 -
176Ołowiu czteroetylek 0,05 0,1 - S
177Ozon 0,1 0,6 -
178n-Pentan18002300-
179Pikrynowy kwas 0,1 0,3 - S
180Pirydyna 5 30 -
181Potasowy wodorotlenek 0,5 1 -
182Propoksur 0,5 2 -
183Propylowy alkohol 200 600 -
184Propylu octan 200 1000 -
185Rtęć i jej związki (w przeliczeniu na Hg):
a) organiczne 0,01 0,03 - S
b) nieorganiczne

c) pary rtęci

0,05

0,025

0,15

0,2

-

-

S

S

186Selen i jego związki (w przeliczeniu na Se) 0,1 0,3 -
187Siarki chlorek 5 15 -
188Siarki dwutlenek 2 5 -
189Siarki trójtlenek 1 3 -
190Siarkowodór 10 20 -
191Siarkowy kwas 1 3 -
192Sodowy wodorotlenek 0,5 1 -
193Styren 50 200 -
194Sześciochlorocykloheksan 0,05 0,4 -
195Sześciometylenodwuizocyjanian 0,05 0,15 -
196Tal i jego związki (w przeliczeniu na Tl) 0,1 0,3 -
197Tellur i jego związki (w przeliczeniu na Te) 0,01 0,03 -
198Terpentyna 300 840 -
199Tetralina (czterohydronaftalen) 100 300 -
200Tiuram (dwusiarczek czterometylotiuramu) 0,5 2 -
201Toluen 100 350 - S
202Toluenodwuamina 0,04 0,1 -
203o-Toluidyna 3 9 - S
204Toluilenodwuizocyjanian 0,035 0,070 -
2051,3,5-trioksan 15 75 -
206Trójchlorobenzen 10 - 40
2071,1,1-trójchloroetan 300 1400 - S
2081,1,2-trójchloroetan 45 100 - S
209Trójchloroetylen 50 400 -
210Trójkrezylu fosforan 0,1 0,3 -
211Trójnitrotoluen (TNT) 1 3 - S
212Tytan i jego związki (w przeliczeniu na Ti) 10 30 -
213Uran i jego związki (w przeliczeniu na U):
a) związki nierozpuszczalne 0,075 0,6 -
b) związki rozpuszczalne 0,015 0,12 -
214Wanadu pięciotlenek:
a) dymy 0,05 0,1 -
b) pyły 0,05 0,5 -
215Wapniowy tlenek 2 6 -
216Węgla dwusiarczek 1830- S
217Węgla czterochlorek 20 100 -
218Węgla tlenek 30 180-
219Winylu chlorek 5 30 - R
220Winylu octan 10 30 -
221Żelaza tlenki (w przeliczeniu na Fe)

- dymy

5 10 -
222Akrylowy kwas2050-
223n-Butylowy merkaptan12-
224o-Chloroanilina310-S
225m-Chloroanilina310-S
226p-Chloroanilina310-S
227Dwu-2-etyloheksylu ftalan15-
228Dwubutylu ftalan510-
229Dwuchlorometan2050-
230Dwuetylu ftalan515-
231Dwumetylu ftalan510-
232Etylenowy glikol1550-
233Etylowy merkaptan12-
234Fenitrotion (tiofosforan 0,0-dimetylo-0-3-metylo-4-nitrofenylu)0,020,1-
235N-fenylo-2-naftyloamina0,02--
236Halotan (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trójfluoroetan)40100-
237Hydrazyna0,050,1-
238Maleinowy bezwodnik0,51-S
239MCPA [kwas(4-chloro-2-metylofenoksy) octowy]15-S
240Metylowy merkaptan12-
241Mrówkowy kwas515-
242o-Nitroanilina310-S
243m-Nitroanilina310-S
244p-Nitroanilina310-S
245Nitroglikol0,30,4-S
246Pięciochlorofenol0,51,5-S
247Szczawiowy kwas12-
248Trichlorfon (2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian-di-metylu)0,52-S
249Trójetylenoczteroamina13-
250Acetonitryl70140-S
251Akrylamid0,1--S
2522-Aminopirydyna2--
253o-Anizydyna (o-metoksyanilina)0,5--S
254p-Anizydyna (p-metoksyanilina)0,5--S
255Asfalt naftowy - dymy510-
256Benzoesowy aldehyd1040-
257Benzo(a)piren0,002--
258Benzylu chlorek3-5
259Borowy tlenek:

a) pył całkowity

b) pył respirabilny

10

5

-

-

-

-

260Bromfenwinfos [fosforan 0-2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylo)winylo-0,0-dietylu]0,01--
261Bromochlorometan10001300-
262Bromoform5--S
263n-Butan19003000-
264p-tert-Butylotoluen30--S
265sec-Butylowy alkohol300450-
266tert-Butylowy alkohol300450-
267sec-Butylu octan900900-
268tert-Butylu octan900900-
269Chlorooctowy kwas24-
270Cyjanurowy chlorek (pary i aerozole)0,050,1-
271Cyklopentadien-1,3200--
272Cyna i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem cyny wodorku (w przeliczeniu na Sn) - dymy i pyły2--
273Czterowodorofuran600750-S
2742-Dwuetyloaminoetylowy alkohol50--S
275Dwufenylowy eter - pary714-
276N, N-Dwumetyloacetamid35--S
277Etanoloamina310-S
278Fention (tiofosforan 0, 0-dimetylo-0-3-metylo-4-metylotiofenylu)0,2--S
279Fenyloglicydowy eter6--
280Fenylohydrazyna20--S
281Fosforowy kwas13-
282Fosforu pięciosiarczek13-
283Izobutylometylokarbinol100160-S
284Izopropylowy alkohol9001200-S
285Keten (etenon)0,51,5-
286Krotonowy aldehyd612-S
287Kumen (izopropylobenzen)100350-S
288Litu wodorek0,025--
289Morfolina (czterowodoro-1, 4-oksazyna)70100-S
290Nikiel i jego związki, z wyjątkiem niklu karbonylku (w przeliczeniu na Ni)0,25--R
291Srebro - dymy i pyły0,05--
292Srebro - związki nierozpuszczalne (w przeliczeniu na Ag)0,05--
293Srebro - związki rozpuszczalne (w przeliczeniu na Ag)0,01--
294Strychnina0,15--
295Sześciochlorobenzen0,5--S
296Sześciochloroetan1030-
297Tantal5--
298Trójmetylobenzen (mieszanina izomerów)100170-S
299Węgla dwutlenek9000*27000*-
300Wolfram - dymy i pyły5--
301Wolfram - związki nierozpuszczalne (w przeliczeniu na W)5--
302Wolfram - związki rozpuszczalne (w przeliczeniu na W)1--
303Żelazowanad - pyły13-

a) Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe może być określone jako wartość średnia ważona lub arytmetyczna w zależności od metody i sposobu pobierania próbek.

b) Obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu.

c) Dotyczy przetwórstwa rudy chromitowej.

d) Dotyczy cyjanowodoru.

e) Dotyczy o-dwuchlorobenzenu.

f) Dotyczy 1,1-dwuchloroetylenu.

g) Dotyczy 1,2-dwuchloroetanu.

h) Dotyczy pyłów.

Znak "*" przy lp. 299 w kol. 3 i 4 - nie dotyczy środowiska pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,

R - substancja o udowodnionym epidemiologicznie działaniu rakotwórczym na ludzi.

S - substancja wchłaniająca się przez skórę.

Znak "-" w rubryce 4 i 5 oznacza, że brak jest danych lub że nie zachodzi konieczność oznaczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego lub progowego.

Uwaga: Wszystkie substancje są wchłaniane przez drogi oddechowe, a ponadto niektóre - także przez skórę lub wykazują działania rakotwórcze, co oznaczono w rubryce 6.

B. Pyły

Lp. Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia Najwyższe dopuszczalne stężenieUwagi
mg/m3 włókien w cm3
12345
1 Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę powyżej 50%:
a) pył całkowity 2,0 -
b) pył respirabilny1) 0,3 -
2 Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę od 2% do 50%:
a) pył całkowity 4,0 -
b) pył respirabilny1) 1,0 -
3 Pyły zawierające azbest:
a) pyły zawierające azbest i inne materiały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu i antygorytu włóknistego:

- pył całkowity

- włókna o długości powyżej 5 μm

1,0

-

-

0,5

R

R

b) pyły zawierające krokidolit i antygoryt włóknisty:

- pył całkowity

- włókna o długości powyżej 5 μm

0,5

-

-

0,2

R

R

4 Pyły grafitu:

a) pyły grafitu naturalnego:

- pył całkowity

- pył respirabilny*

b) pyły grafitu syntetycznego:

- pył całkowity

4,0

1,0

6,0

-

-

-

5 Inne nietrujące pyły przemysłowe - w tym zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę poniżej 2% - pył całkowity 10,0 -
6 Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego:
a) zawierające 10% lub więcej wolnej krzemionki:
- pył całkowity 2,0 -
- pył respirabilny 1,0 -
b) zawierające poniżej 10% wolnej krzemionki:
- pył całkowity 4,0 -
- pył respirabilny 2,0 -
7Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne (w tym azbest):
a) talk nie zawierający włókien

mineralnych (w tym azbestu):

- pył całkowity4,0-
- pył respirabilny*1,0-
b) talk zawierający włókna mineralne

(w tym azbest):

- pył całkowity1,0-R
- włókna o długości powyżej 5 μm-0,5R
8Pyły sztucznych włókien mineralnych:
- pył całkowity4,0-
- włókna respirabilne**-2
9Pyły cementów portlandzkiego i hutniczego:
- pył całkowity6,0-
- pył respirabilny*2,0-
10Pyły apatytów i fosforytów zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%:
- pył całkowity6,0-
- pył respirabilny*2,0-
Pyły apatytów i fosforytów zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 2%:
- pył całkowity4,0-
- pył respirabilny*1,0-
11Pyły sadzy technicznej***:
- pył całkowity4,0-
12Pyły węgla kamiennego i brunatnego:
a) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 50%:
- pył całkowity1,0-
- pył respirabilny*0,3-
b) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 10% do 50%:
- pył całkowity2,0-
- pył respirabilny*1,0-
c) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę od 2% do 10%:
- pył całkowity4,0-
- pył respirabilny*2,0-
d) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%:
- pył całkowity10,0
13Pyły drewna:
a) pyły drewna, z wyjątkiem pyłów drewna twardego, takiego jak buk i dąb:
- pył całkowity4,0-
b) pyły drewna twardego, takiego jak buk i dąb:
- pył całkowity2,0-R
c) pyły drewna mieszane zawierające pył drewna twardego, takiego jak buk i dąb:
- pył całkowity2,0-R

1) Frakcja pyłu przenikającego do pęcherzyków płucnych.

Znak * przy lp. 4, 7, 9, 10 i 12 określa - pył respirabilny - zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności według wymiarów cząstek opisanej logarytmiczno-normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnią wartością średnicy aerodynamicznej 3,5±0,3 μm i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5±0,1.

Znak** przy lp. 8 określa - włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 μm o maksymalnej średnicy poniżej 3 μm i o stosunku długości do średnicy powyżej 3 do 1.

Znak*** przy lp. 11 określa sadzę techniczną nie zawierającą więcej benzo(a)pirenu niż 35 mg w 1 kg sadzy.

R - oznacza pył o udowodnionym epidemiologicznie działaniu rakotwórczym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

A. Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy.

1. Hałas

1. 1. Hałas w środowisku pracy jest charakteryzowany przez:

- poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową (wyjątkowo w przypadku hałasu oddziałującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),

- maksymalny poziom dźwięku A,

- szczytowy poziom dźwięku C.

1. 2. Dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu wartości hałasu obowiązują jednocześnie i nie powinny przekraczać wartości podanych w pkt 1.3 lub 1.4, 1.5 i 1.6.

1. 3. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy nie powinien przekraczać wartości 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja dzienna nie powinna przekraczać wartości 3,64 x 103 Pa2 x s.

1. 4. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy nie powinien przekraczać wartości 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja tygodniowa nie powinna przekraczać wartości 18,2 x 103 Pa2 x s.

1. 5. Maksymalny poziom dźwięku A nie powinien przekraczać wartości 115 dB.

1. 6. Szczytowy poziom dźwięku C nie powinien przekraczać wartości 135 dB.

1. 7. W przypadku gdy ze względów technicznych nie ma możliwości zmniejszenia hałasu poniżej wartości określonych w pkt 1.3 do 1.6, pracownicy są obowiązani stosować ochronniki słuchu dobrane do wielkości charakteryzujących hałas. Strefy pracy wymagające stosowania ochronników słuchu powinny być oznakowane i odgrodzone, a dostęp do nich powinien być ograniczony.

1. 8. Podane wyżej wartości normatywne obowiązują, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

1. 9. Terminologia, aparatura i wymagania dotyczące wykonywania pomiarów określone są w Polskich Normach.

2. Hałas infradźwiękowy

2. 1. Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych o częstotliwościach środkowych: 8; 16 i 31,5 Hz.

2. 2. Na wszystkich stanowiskach pracy, ze względu na ochronę zdrowia, dla 8-godzinnej ekspozycji na hałas infradźwiękowy poziomy ciśnienia akustycznego nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 1.

Tabela 1

Częstotliwość środkowa pasm oktawowych

Hz

Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego

dB

8; 16110
31,5105

2. 3. Maksymalne dopuszczalne poziomy ciśnienia akustycznego nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 2.

Tabela 2

Częstotliwość środkowa pasm oktawowych

Hz

Maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego

dB

8; 16137
31,5132

2. 4. Podane wyżej wartości normatywne obowiązują, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

2. 5. Terminologia, aparatura i wymagania dotyczące wykonywania pomiarów określone są w Polskich Normach.

3. Hałas ultradźwiękowy

3. 1. Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych: 10, 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 i 100 kHz.

3. 2. Na wszystkich stanowiskach pracy, ze względu na ochronę zdrowia, dla 8-godzinnej ekspozycji na hałas ultradźwiękowy poziomy ciśnienia akustycznego nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 3.

Tabela 3

Częstotliwość środkowa pasm tercjowych

kHz

Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego

dB

10,080
12,580
16,080
20,090
25,0105
31,5; 40; 50; 63; 80; 100110

3. 3. Maksymalne dopuszczalne poziomy ciśnienia akustycznego nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 4.

Tabela 4

Częstotliwość środkowa pasm tercjowych

kHz

Maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego

dB

10100
12,5100
16100
20110
25125
31,5; 40; 50; 63; 80; 100130

3. 4. Podane wyżej wartości normatywne obowiązują, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

3. 5. Terminologia, aparatura i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów określone są w Polskich Normach.

B. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne i drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka

1. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne są

1. 1. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne charakteryzowane przez:

- zakres częstotliwości,

- wartość współczynnika szczytu,

- wartości skuteczne przyspieszenia drgań, ważone w dziedzinie częstotliwości (wartości ważone przyspieszenia drgań),

- czas oddziaływania drgań na organizm człowieka.

1. 2. Dopuszczalne, ze względu na ochronę zdrowia, wartości ważone przyspieszenia drgań oddziałujących na organizm człowieka przez kończyny górne nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli 1 dla drgań o różnej wartości współczynnika szczytu k, przy ciągłym 480-minutowym oddziaływaniu drgań na organizm człowieka.

Tabela 1

SkładoweDopuszczalne wartości ważone przyspieszenia drgań

m/s2

drgańkŁ22k>3
X, Y, Z (x, y, z)0,81,82,8

1. 3. Podane wyżej wartości normatywne obowiązują, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

1. 4. Terminologia, zakres częstotliwości, układy odniesienia, metody pomiaru, aparatura, metody oceny narażenia na oddziaływanie drgań określone są w Polskich Normach.

2. Drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka

2. 1. Drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka są charakteryzowane przez:

- zakres częstotliwości,

- wartość współczynnika szczytu,

- wartości skuteczne przyspieszenia drgań w pasmach częstotliwości o szerokości 1/3 oktawy lub wartości skuteczne przyspieszenia drgań ważone w dziedzinie częstotliwości (wartości ważone przyspieszenia drgań),

- czas oddziaływania drgań na organizm człowieka.

2. 2. Wartości skuteczne przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka, mierzone w pasmach częstotliwości o szerokości 1/3 oktawy, nie powinny na wszystkich stanowiskach pracy przekraczać wartości podanych w tabeli 2 przy ciągłym 480-minutowym oddziaływaniu na organizm człowieka.

Tabela 2

Częstotliwość środkowaDopuszczalna wartość skuteczna przyspieszenia drgań m/s2
pasma 1/3-oktawowego

HZ

składowa pionowa Z(z)składowa pozioma X(x), Y(y)
1,00,630,224
1,250,560,224
1,60,500,224
2,00,450,224
2,50,400,280
3,160,3550,355
4,00,3150,450
5,00,3150,560
6,30,3150,710
8,00,3150,900
10,00,401,12
12,50,501,40
16,00,631,80
20,00,802,24
25,01,002,80
31,51,253,55
40,01,604,50
50,02,005,60
63,02,507,10
80,03,159,00

2. 3. Wartości ważone przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka nie powinny na wszystkich stanowiskach pracy przekraczać wartości podanych w tabeli 3 przy ciągłym 480-minutowym oddziaływaniu drgań na organizm człowieka. Kryteria powyższe są słuszne dla drgań, dla których wartość współczynnika szczytu nie przekracza 6.

Tabela 3

SkładoweDopuszczalna wartość ważona przyspieszenia drgań

m/s2

drgańkŁ223
Poziome X(x)

Y(y)

0,3150,450,9
Pionowe Z(z)0,40,631,25

2. 4. Podane wyżej wartości normatywne obowiązują, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

2. 5. Terminologia, zakresy częstotliwości, układy odniesienia, metody pomiaru, aparatura i metody oceny narażenia na oddziaływanie drgań określone są w Polskich Normach.

C. Mikroklimat

Mikroklimat gorący

1. Mikroklimat gorący na stanowiskach pracy charakteryzowany jest przez wskaźnik obciążenia termicznego WBGT w °C.

2. Dopuszczalne wartości wskaźnika obciążenia termicznego WBGT, umożliwiające realizację podstawowych funkcji przez pracownika na danym stanowisku pracy, nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli 1.

Tabela 1

PoziomPoziomDopuszczalne wartości WBGT w °C
ciężkości pracymetabolizmu (M)*) w stosunku do powierzchni skóry W/m2osoba zaaklimatyzowana w środowisku gorącymosoba nie zaaklimatyzowana w środowisku gorącym
SpoczynekMŁ653332
Praca lekka653029
Praca umiarkowana1302826
Praca ciężka200nieodczuwa-lny ruch powietrza 25odczuwalny ruch powietrza 26nieodczuwa-lny ruch powietrza 22odczuwalny ruch powietrza 23
Praca bardzo ciężkaM>26023251820

*) Poziom metabolizmu organizmu pracownika w czasie wykonywania czynności roboczych wzrasta wraz z ciężkością pracy.

3. W przypadku stanowisk pracy chronionej podane wyżej wartości normatywne należy obniżyć zgodnie z zaleceniami lekarza lub innymi przepisami szczegółowymi.

Mikroklimat zimny

1. Miejscowe działanie zimnego środowiska termicznego należy oceniać za pomocą wskaźnika siły chłodzącej powietrza WCI.

2. Dozwolony czas ekspozycji umożliwiający realizację podstawowych funkcji przez pracownika na danym stanowisku pracy należy przyjąć zgodnie z wartościami podanymi w tabeli 1.

Tabela 1 (pominięta)

3. Ochrony osobiste powinny być każdorazowo zastosowane dla zabezpieczenia przed ogólnym działaniem środowiska zimnego zgodnie z Polską Normą.

D. Promieniowanie

1. Promieniowanie podczerwone

1. 1. Narażenie pracowników na promieniowanie podczerwone charakteryzowane jest przez wartości średnie i najwyższe chwilowe natężenia napromienienia oczu i skóry, odniesione do temperatury 20°C.

Średnie natężenie napromienienia jest to iloraz napromienienia oczu lub skóry w czasie ekspozycji i czasu trwania tej ekspozycji

N

Eśr = ----

t

gdzie: Eśr - średnie natężenie napromienienia w W/m2,

N - napromienienie w J/m2,

t - czas trwania ekspozycji w s.

Najwyższe chwilowe natężenie napromienienia jest to największa chwilowa wartość natężenia napromienienia występująca podczas ekspozycji, trwająca nie dłużej niż 60 s.

1. 2. Najwyższe dopuszczalne średnie natężenie napromienienia wynosi:

w odniesieniu do oka - 150 W/m2,

w odniesieniu do skóry - 700 W/m2.

1. 3. Najwyższe dopuszczalne chwilowe natężenie napromienienia oka i skóry wyznacza się za pomocą wzoru:

E = a x t-1/2

gdzie: E - najwyższe chwilowe natężenie napromienienia w W/m2,

t - czas ekspozycji w sekundach, przy czym tŁ60 s,

a - stała, wynosząca:

dla oka 1200 x W s-1/2 x m-2

dla skóry 5600 x W s-1/2 x m-2.

1. 4. Wielkości napromienienia i natężenia napromienienia wyznacza się w sposób podany w Polskich Normach.

2. Promieniowanie nadfioletowe

2. 1. Narażenie pracowników na promieniowanie nadfioletowe charakteryzowane jest przez wartości skuteczne napromienienia erytemalnego (wywołującego rumień skóry) i koniunktywalnego (wywołującego zapalenie spojówki lub rogówki oka).

2. 2. Najwyższa dopuszczalna wartość skuteczna napromienienia koniunktywalnego w ciągu 8-godzinnego dnia pracy wynosi 30 J/m2 w przypadku narażenia nie powtarzającego się w następnym dniu, a 18 J/m2 w przypadku ekspozycji powtarzających się w kolejnych dniach.

2. 3. Najwyższa dopuszczalna wartość skuteczna napromienienia erytemalnego dla 8-godzinnego dnia pracy wynosi 30 J/m2, bez względu na powtarzalność ekspozycji.

2. 4. Wielkość napromienienia wyznacza się w sposób podany w Polskich Normach.

3. Promieniowanie laserowe

3. 1. Oddziaływanie promieniowania laserowego na organizm człowieka jest zależne od długości fali promieniowania, czasu ekspozycji, rozbieżności wiązki laserowej, wielkości napromienienia i luminacji energetycznej zintegrowanej.

3. 2. Maksymalne dopuszczalne ekspozycje (MDE) oka na promieniowanie laserowe źródeł punktowych określa tabela 1, a maksymalne dopuszczalne ekspozycje oka na promieniowanie laserowe źródeł rozciągłych określa tabela 2.

3. 3. Maksymalne dopuszczalne ekspozycje skóry na promieniowanie laserowe określa tabela 3.

3. 4. W przypadku źródeł laserowych emitujących promieniowanie impulsowe powtarzalne lub promieniowanie zmodulowane maksymalną dopuszczalną ekspozycję oka i skóry określają następujące warunki:

a) ekspozycja na dowolny pojedynczy impuls w ciągu impulsów nie powinna przekraczać wartości dozwolonych dla pojedynczego impulsu, podanych w tabelach 1, 2 i 3,

b) średnie natężenie napromienienia ciągiem impulsów trwających przez czas T nie powinno przekraczać wartości dozwolonych dla pojedynczego impulsu o czasie trwania T, podanych w tabelach 1, 2 i 3,

c) dla promieniowania laserowego o długości fali zawartej w przedziale 400-1400 nm powinien być spełniony dodatkowo następujący warunek:

maksymalna dozwolona ekspozycja na dowolny pojedynczy impuls z ciągu impulsów (MDEimp) nie powinna przekraczać wartości MDE miarodajnej dla pojedynczego impulsu podanej w tabelach 1, 2 i 3, pomnożonej przez liczbę impulsów (N) działających na oczy lub skórę, podniesioną do potęgi minus 1/4:

MDEimp = MDE x (N)-1/4

Tabela 1

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE EKSPOZYCJE (MDE) OKA NA PROMIENIOWANIE LASEROWE ŹRÓDEŁ PUNKTOWYCH

(patrzenie w wiązkę)

Czas ekspozycji t (s)<10-910-9 do 10-610-6 do 1,8 x 10-91,8 x 10-9 do 5 x 10-95 x 10-5 do 1010 do 103103 do 104104 do 3 x 104
Długość fali (nm)
180 do 302,53 x 1010 W x m-230 J x m-2
302,5 do 315 C2J x m-2,t>T1

C1J x m-2,t1

C2J x m-2
315 do 400C1J x m-2104 J x m-210 W x m-2
400 do 5505 x 106 W x m-25 x 10-3 J x m-2100 J m-210-2 W x m-2
550 do 700C3 x 102 J x m-2

t>T2

C3 x 102 W x m-2
18 x t0,75 J x m-2, t2
700 do 10505 x C4 105 W x m-25 x 10-3 C4 J x m-218 x C4 x t0,75 J x m-23,2 x C4 W x m-2
1050 do 14005 x 107 W x m-25 x 10-2 J x m-290 x t0,75 J x m-216 W x m-2
1400 do 15301011 W x m-2100 J x m-25600 x t0,25 J x m-21000 W x m-2
1530 do 15501011 W x m-2104 J x m-25600 x t0,25 J x m-21000 W x m-2
1550 do 1061011 W x m-2100 J x m-25600 x t0,25 J x m-21000 W x m-2

Tabela 2

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE EKSPOZYCJE (MDE) OKA NA PROMIENIOWANIE LASEROWE ŹRÓDEŁ ROZCIĄGŁYCH

Czas ekspozycji t(s)<10-910-9 do 10-710-7 do 1010 do 103103 do 104104 do 3 x 104
Długość fali (nm)
180 do 302,53 x 1010 W x m-2 30 J m-2
302,5 do 315C2 J x m-2

t> T1

C2 J x m-2
C1 J x m-2

t1

315 do 400C1 J x m-2104 J x m-210 W x m-2
400 do 550 1011 W x m-2 x sr-1105 x t0,33 J x m-2 x sr-12,1 x 105 J x m-2 x sr-121 W x m-2 x sr-1
2,1 x C3 x J x m-2 x sr-1

t>T2

550 do 700t2

3,8 x 104 x t0,75 J x m-2 x sr-1

21 x C3 W x m-2 x sr-1
700 do 10501011 x C4 W x m-2 x sr-1105 x C4 x t0,33 x J m-2 x sr-13,8 x 104 x C4 x t0,75 J x m-2 x sr-16,4 x 103 C4 W x m-2 x sr-1
1050 do 14005 x 1011 W x m-2 x sr-15 x 105 x t0,33 J x m-2 x sr-11,9 x 105 t0,75 J x m-2 x sr-13,2 x 104 W x m-2 x sr-1
1400 do 1061011 W x m-2 100 J x m-2 5600 x t0,25 J x m-2 1000 W x m-2

Tabela 3

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE EKSPOZYCJE (MDE) SKÓRY NA PROMIENIOWANIE LASEROWE

Czas trwania ekspozycji

t (s)

<10-910-9 do 10-710-7 do 1010 do 103103 do 3 x 104
Długość fali (nm)
180 do 302,53 x 1010 W x m-2 30 J x m-2
302,5 do 315C2 J x m-2

t>T1

C2 J x m-2
C1 J x m-2

t1

315 do 400C4 J x m-2 104 J x m-2 10 W x m-2
400 do 14002 x 1011 W x m-2200 J x m-21,1 x 104 x t0,25 J x m-22000 W x m-2
1400 do 1061011 W x m-2100 J x m-25600 x t0,25 J x m-21000 W x m-2

Współczynniki korelacji C1 do C4 i punkty czasowe T1 i T2 stosowane w tabelach 1-3

ParametrZakres widmowy
C1 = 5,6 x 103 x t0,25302,5 do 400 nm
T1 = 100,8(λ-295) x 10-15 s302,5 do 315 nm
C2 = 100,2(λ-295)302,5 do 315 nm
T2 = 10 x 100,02(λ-550) s550 do 700 nm
C3 = 100,015(λ-550)550 do 700 nm
C4 = 10(λ-700)/500700 do 1050 nm
ParametrCzas ekspozycji (t)
αmin = 0,008 rad<10-9s
αmin = 0,00025 x t-0,17rad10-9 do 1,8 x 10-5s
αmin = 0,015 x t0,21rad1,8 x 10-5s do 10s
αmin = 0,024 rad>10s

Uwaga: dla λ>1050 nm i dla t<5 x 10-5s, αmin należy zwiększyć 1,4 razy.

E. Pola magnetyczne stałe i o częstotliwości 50 Hz.

1. W otoczeniu źródeł pól magnetycznych stałych i o częstotliwości przemysłowej 50 Hz wyróżnia się 3 strefy oddziaływania pola zdefiniowane w Polskiej Normie:

- strefę niebezpieczną, w której przebywanie pracowników jest zabronione,

- strefę zagrożenia, w której dopuszczalny czas przebywania pracowników zależy od natężenia działającego pola,

- strefę bezpieczną, w której przebywanie pracowników jest dozwolone bez ograniczeń czasowych.

2. Za strefę niebezpieczną uważa się obszar, w którym natężenie pola magnetycznego stałego przekracza 80 kA/m (co odpowiada indukcji magnetycznej ok. 100 mT), a pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz - 4 kA/m (ok. 5 mT).

3. W przypadku gdy narażenie dotyczy wyłącznie kończyn (od stóp do kolan i od dłoni do łokci), granice strefy niebezpiecznej, podane w ust. 2, podwyższa się 5-krotnie.

4. Za strefę zagrożenia uważa się obszar, w którym natężenie pola H (indukcja B) zawiera się w granicach:

8 kA/m (ok. 10 mT) Ł H (B) Ł 80 kA/m (ok. 100 mT) - dla pola magnetycznego stałego,

0,4 kA/m (ok. 0,5 mT) Ł H (B) Ł 4 kA/m (ok. 5 mT) - dla pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz.

Dopuszczalne narażenie na wpływ pól magnetycznych w tej strefie określane jest wartością wyrażenia:

D = H2 t(b)

w którym: H - natężenie pola magnetycznego działające na pracownika w czasie t, przy czym t(b) Ł8 h.

Dla pól strefy zagrożenia wartość wyrażenia nie może przekraczać:

512 (kA/m)2h - dla pól magnetycznych stałych,

1,28 (kA/m)2h - dla pól magnetycznych o częstotliwości przemysłowej 50 Hz.

5. W przypadku gdy narażenie w strefie zagrożenia dotyczy wyłącznie kończyn (od stóp do kolan i od dłoni do łokci) odpowiednie wartości wyrażenia, o których mowa w ust. 4, podwyższa się 25-krotnie.

6. Za strefę bezpieczną uważa się obszar, w którym natężenie pola magnetycznego stałego jest mniejsze od 8 kA/m (ok. 10 mT), a pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz - mniejsze od 0,4 kA/m (ok. 0,5 mT).

7. W otoczeniu źródeł pól magnetycznych należy wyznaczyć i oznakować zasięgi strefy niebezpiecznej i zagrożenia w odniesieniu do ekspozycji całego ciała.

8. Badania warunków pracy powinny być wykonywane w sposób określony w Polskich Normach.

F. Pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 1-100 kHz.

1. Najwyższe dopuszczalne natężenie dotyczy pól o przebiegach okresowych, powtarzalnych z częstotliwością zawartą w przedziale 1-100 kHz, ogranicza dobowe narażenie pracowników na działanie równoważnych natężeń pól elektrycznych i magnetycznych dla przypadków występowania na stanowiskach pracy pól elektromagnetycznych wielkiej, średniej i małej impedancji.

2. W przypadku pól elektromagnetycznych wielkiej impedancji natężenie pola elektrycznego na stanowisku pracy nie powinno przekraczać Ed = 1000 V/m. W polach o mniejszych natężeniach doza całkowita (DrE ) pola elektrycznego działającego na pracownika nie powinna przekraczać dozy dopuszczalnej DdE = 80000 (V/m)2h, według której w ciągu ośmiu godzin pracownik może przebywać w polu elektrycznym o natężeniu do 100 V/m.

3. W przypadku pól elektromagnetycznych małej impedancji natężenie pola magnetycznego na stanowisku pracy nie powinno przekraczać Hd = 100 A/m. W polach o mniejszych natężeniach doza całkowita (DrH ) nie powinna przekraczać dozy dopuszczalnej DdH = 800 (A/m)2h, według której w ciągu ośmiu godzin pracownik może przebywać w polu magnetycznym o natężeniu do 10 A/m.

4. W przypadku pól elektromagnetycznych średniej impedancji natężenia pól elektrycznych (E) i magnetycznych (H) na stanowisku pracy nie powinny przekraczać wartości, przy których:

E/Ed + H/Hd Ł 1

W polach o mniejszych natężeniach wskaźnik ekspozycji (kEH ) nie powinien przekraczać jedności. Powinna być spełniona zależność:

kEH = DrE /DdE + DrH /DdH Ł 1

5. W otoczeniu źródeł pól powinny być wyznaczone i oznakowane zasięgi strefy niebezpiecznej (E > 1000 V/m, H > 100 A/m) i strefy zagrożenia (E ł100 V/m i Hł10 A/m).

Definicje strefy niebezpiecznej i strefy zagrożenia określone są w Polskiej Normie.

6. Użyte powyżej określenia: równoważne natężenia pola, pole elektromagnetyczne wielkiej, średniej i małej impedancji, doza dopuszczalna i całkowita pola elektrycznego (magnetycznego), wskaźnik ekspozycji w polu elektromagnetycznym zdefiniowane zostały w Polskiej Normie.

7. Badania warunków pracy powinny być wykonywane w sposób określony w Polskiej Normie.