Najwyższe dopuszczalne stężenia chwilowe i progowe czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.56.290

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 27 listopada 1985 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 i z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162) zarządza się, co następuje:
Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
1.
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych, o których mowa w § 1, określają stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia - ustalone jako wartości średnie - które nie powinny spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń, jeśli utrzymują się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej.
2.
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń progowych, o których mowa w § 1, określają stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie mogą być w środowisku pracy przekroczone.
W zakresie nie unormowanym przepisami niniejszego rozporządzenia do najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i najwyższych dopuszczalnych stężeń progowych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 287 i z 1985 r. Nr 40, poz. 195).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHWILOWYCH I PROGOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

Lp.Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowiaNajwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe w mg/m3Najwyższe dopuszczalne stężenie progowe w mg/m3Uwagi
12345
1Aceton1600-
2Akroleina0,8-
3Akrylan metylu70-S
4Akrylonitryl--S
5Aldrin (1,2,3,4,10,10-sześciochloro-1,4,4a,5,8,8a-sześciohydro-endo-1,4-egzo-5,8-dwumetanonaftalen)0,08-S
6Allilowy alkohol10-S
7Amoniak27-
8Amylowy alkohol (alkohol izoamylowy)450-
9Anilina20-S
10Antymon1,5-
11Antymonowodór1,5-
12Arsen i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na As)--R
13Arsenowodór0,6-
14Azotowy kwas--
15Azotu tlenki10-
16Bar (związki rozpuszczalne)1,5-
17Benzen75-RS
18Benzydyna0-RS
19Benzyny:
a) ekstrakcyjna1)1500-
b) lakowa900-
20Bery0,003-
21Brom2-
22Bromowodór21-
23Butadien800-
24Butoksyetylowy alkohol360-S
25Butylowy alkohol--S
26Chlor9-
27Chlorobenzen150-
28Chloroetylowy alkohol (chlorohydryna etylenowa)--S
29p-chlorofenol3-
30Chloroform225-
31Chloronitropropan (1-chloro-1-nitropropan)--
32Chloropren (2-chloro-1,3-butadien)16-S
33p-chlorostyren400-
34Chlorowodór-7
35Chromiany0,3-R2)
36Chloru dwutlenek0,9-
37Cyjanowodór i cyjanki (w przeliczeniu na HCN)-10S2)
38Cykloheksan640-
39Cykloheksanol60-
40Cykloheksanon160-
41Cykloheksen900-
42Cynku tlenek (dymy) w przeliczeniu na Zn10-
43Cyrkon10-
441,1,2,2-czterochloroetan35-S
45Czterochlorek węgla100-S
46Czterochloroetylen (perchloroetylen)480-
47Czteroetylek ołowiu0,040-S
48DDT (dwuchlorodwufenylotrójchloroetan)0,8-
49Dekalina (dekahydronaftalen)300-
50Dichlorfos (DDVP) 0,0-dwumetylo-0-(2,2-dwuchlorowinylo)-fosforan3-S
51Dieldrin (1,2,3,4,10,10-sześciochloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ośmiohydro-endo-1,4-egzo-5,8-dwumetanonaftalen)0,08-S
52Dioksan (dwutlenek dwuetylenu)80-S
53Dowtherm (mieszanina dwufenylu i tlenku dwufenylu w stosunku wagowym 26,5:73,5--S
54Dwubromoetan (1,2-dwubromoetan)--S
55Dwuchlorobenzen (izomery orto para)-3004)
56Dwuchloroczterofluoroetan (Freon 114)8750-
57Dwuchlorodwuetylowy eter60-S
58Dwuchlorodwufluorometan (Freon 12)6200-
59Dwuchloroetylen805)-
60Dwuchloroetan606)-
1) Obowiązuje równoległe oznaczenie stężeń benzenu w powietrzu.

2) Dotyczy przetwórstwa rudy chromitowej.

3) Dotyczy cyjanowodoru.

4) Dotyczy o-dwuchlorobenzenu.

5) Dotyczy 1,1-dwuchloroetylenu.

6) Dotyczy 1,2-dwuchloroetanu.

61Dwuchlorofenoksyoctowy kwas (2-4-D)20-
62Dwuchlorofluorometan (Freon 21)--
63Dwuchloronitroetan (1,1-dwuchloro-1-nitroetan)60-
64Dwuchloropropan400-
65Dwuchlorostyren150-
66Dwuetyloamina75-
67Dwuetylowy eter1500-
68Dwufenylu pochodne chlorowane--S
69Dwumetyloanilina (N-dwumetyloanilina)40-S
70Dwumetyloformamid60-S
71Dwumetylowy siarczan--S
72Dwunitrobenzen3-S
73Dwunitrochlorobenzen3-
74Dwunitrofenol0,15-
75Dwunitroizopropylofenol (DNPP)0,15-
76Dwunitro-o-krezol (DNOC)0,40-S
77Dwunitrotoluen5-S
78Endrin (1,2,3,4,10,10-sześciochloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ośmiohydroendo-1,4-endo-5,8-dwumetanonaftalen)0,08-S
79Epichlorohydryna8-S
80Etoksyetylowy alkohol370-S
81Etylenodwuamina6-
82Etylenu tlenek3-
83Etyloamina15-
84Etylobenzen500-
85Etylowy alkohol3000-
86Etylu bromek400-
87Etylu chlorek1600-
88Etylu krzemian250-
89Fenol35-S
90p-Fenylenodwuamina0,3-S
91Fluor0,40-
92Fluorki (jako HF, np. CaF2 i Kriolit)3-
93Fluorotrójchlorometan (Freon 11)-5600
94Fluorowodór4-
95Formaldehyd-3
96Fosforu pięciotlenek3-
97Fosforowodór0,8-
98Fosfor żółty0,24-
99Fosgen1,5-
100Ftalowy bezwodnik (pary i aerozole kondensacyjne)8-
101Furfurol40-S
102Glinu tlenek16-
103Heksan32001)-
104Heksogen (cyklo-trójmetyleno-trójnitroamina)3-
105Heptan (n-heptan)1600-
106Hydrochinon (p-dwuhydroksybenzen)4-
107Izoforon (2,5,5-trójmetylocykloheksanon)-25
108Izopren300-
109Izopropylowy eter1300-
110Jod--
111Kadmu tlenek (dymy) w przeliczeniu na Cd--
112Kaprolaktam (cykloheksanoizooksym)--

1) Nie dotyczy n-heksanu.

113Karbaryl (1-naftylo-N-metylo-karbaminian)8-
114Kobalt--
115Krezol (mieszanina izomerów)15-S
116Ksylen600-S
117Magnezu tlenek45-
118Malation [0,0-dwumetylo-S(1,2-dwukarboetoksyetylo)-dwutiofosforan]45-S
119Mangan i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na Mn)-51)
120Metakrylan metylu400-
121Metylodemeton [0,0-dwumetylo-S-2(etylomerkapto-etylo)-triofosforan]0,8-S
122Metoksychlor [2,2-dwu(p-metoksyfenylo)-1,1,1-trójchloroetan]45-
123Metoksyetylowy alkohol--S
124Metylal (dwumetoksymetan)3500-
125Metyleno-bis-fenyloizocyjanian-0,2
126Metylenu chlorek (dwuchlorometan)400-
127Metyloamina15-
128Metylobutyloketon--
129Metylocykloheksan2000-
130Metylocykloheksanol350-
131Metylocykloheksanon340-S
132Metyloetyloketon850-
133Metyloizobutyloketon (hekson)300-
134Metyloparation [0,0-dwumetylo-0(p-nitrofenylo)-tionofosforan]0,6-S
135Metylopropyloketon (pentanon)800-
136Metylowy alkohol (metanol)300-S
137Metylu bromek40-S
138Metylu chlorek160-
139Metylu jodek30-S
140Mezytylu tlenek100-
141Miedź - pyły tlenków i nierozpuszczalne sole miedzi2-
- dymy tlenków i sole rozpuszczalne0,3-
142Molibden10-
143Mrówczan etylu450-
144Nafta900-
145Naftalen75-
146Naftalenu pochodne chlorowane1,5-
147α-Naftyloamina0-
148β-Naftyloamina0-R
149Nikotyna1,5-S
150Nitrobenzen10-S
151Nitrochlorobenzen3-S
152Nitroetan240-
153Nitrogliceryna--S
154Nitrometan240-
155Nitropropan70-
156Nitrotoluen9-S
157Octan amylu800-
158Octan n-butylu950-
159Octan etoksyetylu--S
160Octan etylu600-
161Octan metoksyetylu--S
162Octan metylu750-
163Octan propylu1000-
164Octan winylu30-

1) Dotyczy pyłów.

165Octowy aldehyd40-
166Octowy bezwodnik-20
167Octowy kwas35-
168Oktan1600-
169Ołów i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na Pb)0,4-
170Ozon0,6-
171Pentan800-
172Pięciochlorek fosforu0,9-
173Pikrynowy kwas0,3-S
174Pirydyna30-
175Propylowy alkohol600-
176Rtęć i jej związki w przeliczeniu na Hg:
a) organiczne0,03-S
b) nieorganiczne0,15-S
177Selen i jego związki (w przeliczeniu na Se)0,3-
178Siarki chlorek15-
179Siarki dwutlenek--
180Siarki trójtlenek3-
181Siarkowodór20-
182Siarkowy kwas3-
183Styren400-
184Sześciochlorocykloheksan0,4-
185Sześciometylenodwuizocyjanian0,15-
186Tal0,3-
187Tellur0,03-
188Terpentyna840-
189Tetralina (czterohydronaftalen)300-
190Tiuram (dwusiarczek czterometylotiuramu)4-
191Toluen550-S
192o-Toluidyna9-S
193Trójchlorek fosforu--
194Trójchlorobenzen-40
195Trójchloroetan (1,1,2-)--S
196Trójchloroetylen400-
197Trójkrezylu fosforan0,3-
198Trójnitrotoluen (TNT)3-S
199Tytan30-
200Uran (związki nierozpuszczalne)0,6-
201Uran (związki rozpuszczalne)0,12-
202Wanadu pięciotlenek (pyły)--
203Wapniowy tlenek6-
204Węgla dwusiarczek75-S
205Węgla tlenek240-
206Winylu chlorek--R
207Żelaza tlenki (dymy) w przeliczeniu na Fe10-
208Akrylan butylu70-
209Akrylan etylu80-S
210Akrylan 2-etyloheksylu100-S
2111,3-dioksolan50-
212Izobutylowy alkohol200-S
213Oleje mineralne10-
214Sodowy wodorotlenek1-
215Toluilenodwuizocyjanian0,070-
2161,3,5-trioksan75-
2171,1,1-trójchloroetan1400-S

R - substancja o udowodnionym epidemiologicznie działaniu rakotwórczym u ludzi.

S - substancja wchłaniająca się przez skórę.

znak "-" w rubryce 3 i 4 oznacza, że brak jest danych lub że nie zachodzi konieczność oznaczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego lub progowego.

Uwaga: Wszystkie substancje są wchłaniane przez drogi oddechowe, a ponadto niektóre - także przez skórę lub wykazują działanie rakotwórcze, co oznaczono w rubryce 5.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1986 r. (Dz.U.87.1.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 1987 r.