Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.99.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTREM SKARBU
z dnia 12 października 1920 r.
w przedmiocie nadzwyczajnego dodatku do rent inwalidów z Wojska Polskiego na obszarze b. dzielnicy pruskiej, oraz do rent inwalidów z b. armji niemieckiej.

Aż do czasu wydania jednolitej ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się na zasadzie art. 6 p. d. ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 (Dz. P. Nr 64, poz. 385), co następuje:
§  1. Inwalidzi z Wojska Polskiego, mieszkający na obszarze b. dzielnicy pruskiej, tudzież inwalidzi z b. armji niemieckiej, przynależni do b. dzielnicy pruskiej, otrzymują - o ile są w niedostatku - jako nadzwyczajny dodatek drożyźniany, różnicę między dotychczas pobieranemi rentami wraz ze wszystkiemi dodatkami, a zasiłkami inwalidzkiemi wraz z dodatkami sejmowemi, obowiązującemi na innych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. Suma poborów rentowych wraz z dodatkiem nadzwyczajnym, wymienionym w § 1, wynosi miesięcznie:
dlainwalidówprzyutraciezdolnościzarobkowejod15%do25%-140mk.
"""""""26%"40%-200"
"""""""41%"60%-350"
"""""""61%"80%-660"
"""""""81%"100%-1000"

Ponadto inwalidzi dwu najwyższych kategorji (od 61% - 100%), będący w niedostatku, otrzymują dla swych rodzin następujące dodatki:

a) na żonę 80 mk.
b) na każde dziecko 40 mk, najwyżej 200 mk. miesięcznie.
§  3. Ciężar finansowy, wynikający z płacenia dodatków myśl § 1, ponosi budżet Ministerstwa Spraw Wojskowych (dział 9, § 6).
§  4. Nadzwyczajne dodatki, należne w myśl niniejszego rozporządzenia, wypłaca się za czas od dnia 1 lipca 1920 roku.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.