Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.32.142

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 marca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW
z dnia 13 marca 1996 r.
w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie.

Na podstawie art. 10 w związku z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3) i w związku z art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387, Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
§  1. Nadaje się osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą "Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej" z siedzibą w Żelechowie, erygowanej przez Biskupa Siedleckiego.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.