Nadanie osobowości prawnej Domowi Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.89.415

Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 1993 r.
w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) w związku z art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387, Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą "Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa" z siedzibą we Wrocławiu, erygowanej przez Prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.