Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej". - Dz.U.2017.2242 - OpenLEX

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2242

Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej"

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, z 2014 r. poz. 498, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 2203) zarządza się, co następuje:
Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą "Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej", erygowanej przez Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego.
Siedzibą "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej" jest Zielona Góra.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).