Naczelne organy administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.54.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

DEKRET
z dnia 7 grudnia 1954 r.
o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego.

W celu

- usprawnienia działalności organów bezpieczeństwa publicznego, wzmocnienia ochrony własności społecznej, bezpieczeństwa i mienia obywateli,

- pogłębienia kontroli społecznej i zacieśnienia więzi organów państwowych z masami pracującymi,

- dalszego umocnienia praworządności ludowej,

- rozszerzenia uprawnień rad narodowych w zakresie zabezpieczenia porządku i ładu wewnętrznego

powierza się kierownictwo administracją spraw wewnętrznych i ochroną bezpieczeństwa publicznego odrębnym organom - Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Komitetowi do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów.

Dla wprowadzenia w życie tej zasady stanowi się co następuje:

Urząd Ministra Spraw Wewnętrznych.

Tworzy się urząd Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych obejmuje:

1)
kierownictwo działalnością Milicji Obywatelskiej,
2)
nadzór nad prowadzeniem akt stanu cywilnego i innych spraw z dziedziny administracji wewnętrznej,
3) 1
sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportowe,
4)
nadzór nad orzecznictwem karno-administracyjnym,
5)
ochronę przeciwpożarową,
6)
terenową obronę przeciwlotniczą,
7) 2
(skreślony),
8)
kierownictwo działalnością Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
9)
kierownictwo działalnością Wojsk Ochrony Pogranicza.

Rada Ministrów określi szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych oraz organizację Ministerstwa.

1.
Do zakresu działania rad narodowych i ich prezydiów należą: nadzór i kontrola nad działalnością Milicji Obywatelskiej, prowadzenie akt stanu cywilnego i inne sprawy administracji wewnętrznej danego terenu, sprawy karno-administracyjne, jak również ochrony przeciwpożarowej i terenowej obrony przeciwlotniczej.
2.
Wojewódzkie oraz powiatowe komendy Milicji Obywatelskiej podlegać będą nadzorowi i kontroli właściwych prezydiów rad narodowych w całej swej działalności dotyczącej ochrony ładu i porządku publicznego na terenie działania rady narodowej oraz w zakresie skarg i zażaleń na działalność funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej. W szczególności Milicja Obywatelska obowiązana jest w zakresie swoich zadań, dotyczących zabezpieczenia ładu i porządku publicznego, wykonywać uchwały wojewódzkich i powiatowych rad narodowych oraz uchwały i zarządzenia ich prezydiów.
3.
Prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych obowiązane są opiniować pracę wojewódzkich i powiatowych komendantów Milicji Obywatelskiej i mają prawo żądać ich odwołania.
4.
Rada Ministrów określi szczegółowy zakres działania i organizację organów prezydiów rad narodowych powołanych do wykonywania zadań w zakresie spraw wewnętrznych oraz innych organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego.

(uchylone).

Przepisy przejściowe i końcowe.

1.
Znosi się urząd Ministra Bezpieczeństwa Publicznego.
2.
Sprawy administracji wewnętrznej wymienione w art. 2, należące dotychczas do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów, Ministra Bezpieczeństwa Publicznego i Ministra Gospodarki Komunalnej oraz podległych im organów, przechodzą do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i podległych mu organów.
3.
Sprawy bezpieczeństwa publicznego określone w art. 6, a należące dotychczas do zakresu działania Ministra Bezpieczeństwa Publicznego i urzędów bezpieczeństwa publicznego, przechodzą do zakresu działania Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i jego organów terenowych.
1.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie dekretu w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego i jego organach terenowych przechodzą do służby odpowiednio w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego oraz organach im podległych.
2.
Pracownicy działów służby przekazanych do zakresu właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, zatrudnieni w dniu wejścia w życie dekretu w Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Gospodarki Komunalnej oraz organach podległych, przechodzą do służby w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i jego organach.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.74.14.85) z dniem 1 stycznia 1975 r.
2 Art. 2 pkt 7 skreślony przez art. 5 ustawy z dnia 11 września 1956 r. o przejściu więziennictwa do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz.U.56.41.188) z dniem 2 listopada 1956 r.
3 Art. 5-10 uchylone przez art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego (Dz.U.56.54.241) z dniem 28 listopada 1956 r.