[Zamiana, sprzedaż, darowizna muzealium] - Art. 23. - Muzea. - Dz.U.2022.385 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Zamiana, sprzedaż, darowizna muzealium] - Muzea.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2022 r.
Art.  23.  [Zamiana, sprzedaż, darowizna muzealium]
1. 
Muzea państwowe i samorządowe mogą dokonywać zamiany, sprzedaży lub darowizny muzealiów, po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Pozwolenie na zamianę, sprzedaż lub darowiznę muzealiów może być udzielone tylko w uzasadnionych przypadkach. Środki uzyskane ze sprzedaży muzealiów mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie zbiorów muzeum.
2. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów, może wydać pozwolenie na zamianę, sprzedaż lub darowiznę muzealiów, na wniosek dyrektora muzeum zaopiniowany przez radę muzeum.
3. 
(uchylony).