Art. 4. - Moc prawna ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.66.410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  4.
1.
Co do nieruchomości przekazanych przez Państwo na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska na zasadzie dekretów z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279) i z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazaniu przez Państwo mienia nierolniczego (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389) zarządzone przez sąd złożenie dokumentów do zbioru dokumentów ma wszelkie skutki wpisu w księdze wieczystej, nie wyłączając rękojmi wiary publicznej.
2.
Złożenie dokumetów do zbioru dokumentów jest dopuszczalne również, gdy chodzi o powstanie:
1)
odrębnej własności lokalu;
2)
hipotek i ciężarów realnych.
3.
Sąd z urzędu wyda nabywcy nieruchomości dokument stwierdzający jego prawo własności.