Moc prawna ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.66.410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

DEKRET
z dnia 28 października 1947 r.
o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
1.
Prowadzone według dotychczasowych przepisów księgi wieczyste tracą moc co do nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi miast, a wchodzących w skład zapasu ziemi w rozumieniu dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279).
2.
Jeżeli część nieruchomości wchodzi w skład zapasu ziemi, księga wieczysta traci moc w odniesieniu do całości nieruchomości.
3.
Wymienione w niniejszym artykule księgi wieczyste zachowują jednak znaczenie dokumentów z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów o mocy obowiązującej orzeczeń wydanych przez sądy niemieckie.
1.
Dla nieruchomości wymienionych w art. 1 do czasu złożenia nowych ksiąg wieczystych urządza się i prowadzi zbiory dokumentów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 368).
2.
Zakładanie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości odbywa się w sposób przewidziany przy zakładaniu ksiąg dla nieruchomości, których księgi zaginęły.
3. 1
Przy zakładaniu ksiąg wieczystych nie uwzględnia się wpisów, które ulegałyby wykreśleniu w myśl art. 6 ust. 3, a treść służebności utrzymanych w mocy podlega wpisaniu zgodnie z ustaleniem starosty.

Dla nieruchomości nie objętych przepisami art. 1 prowadzi się nadal istniejące księgi wieczyste według przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych po dniu 31 grudnia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 367).

1.
Co do nieruchomości przekazanych przez Państwo na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska na zasadzie dekretów z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279) i z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazaniu przez Państwo mienia nierolniczego (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389) zarządzone przez sąd złożenie dokumentów do zbioru dokumentów ma wszelkie skutki wpisu w księdze wieczystej, nie wyłączając rękojmi wiary publicznej.
2.
Złożenie dokumetów do zbioru dokumentów jest dopuszczalne również, gdy chodzi o powstanie:
1)
odrębnej własności lokalu;
2)
hipotek i ciężarów realnych.
3.
Sąd z urzędu wyda nabywcy nieruchomości dokument stwierdzający jego prawo własności.

Księgi wieczyste dla nieruchomości wymienionych w art. 4 ust. 1 oraz dla nieruchomości, których dotychczasowe księgi utraciły moc na zasadzie art. 1, mogą być zakładane także na wniosek starosty.

1. 3
Do zgłoszenia wniosku o wpisanie prawa własności nieruchomości wchodzących w skład zapasu ziemi w rozumieniu dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279) na rzecz Skarbu Państwa, nabywców lub innych władz i instytucyj uprawnieni są starostowie Podstawą wpisu prawa własności tych nieruchomości na rzecz nabywców jest odpis prawomocnego orzeczenia o wykonaniu aktu nadania, a na rzecz władz i instytucyj - odpis prawomocnego orzeczenia o przekazaniu. Dla oznaczenia nieruchomości w razie jej podziału wystarczy zaświadczony przez starostę opis i szkic nieruchomości ze wskazaniem obszaru i granic.
2.
Jednocześnie z wpisaniem na rzecz nabywcy prawa własności będzie wpisana w księdze wieczystej jako ciężar realny należność z tytułu niezapłaconej ceny gospodarstwa (działki).
3. 4
Przy wpisaniu prawa własności na rzecz osób wymienionych w ust. 1 będą wykreślone z urzędu z księgi wieczystej wszelkie ograniczenia prawa własności oraz wszelkie obciążenia odnośnej nieruchomości z wyjątkiem służebności gruntowych, których utrzymanie starosta uzna za niezbędne w granicach przez nią ustalonych.

Do zgłoszenia wniosku o wpisanie na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej prawa własności do mienia nieruchomego nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska obok okręgowych urzędów likwidacyjnych uprawnieni są starostowie. Podstawą takiego wpisu jest zaświadczenie władzy składającej wniosek, że nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa na mocy dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 87).

Zadania starosty określone w art. 2 w ust. 3, w art. 5, w art. 6 ust. 1 i 3 oraz w art. 7 są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Przy sprzedaży nieruchomości w trybie dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389) instytucja kredytowa sporządzająca umowę jest uprawniona do zgłoszenia wniosku o ujawnienie praw nabywcy w księdze wieczystej. Podstawą wpisu prawa własności jest odpis umowy sprzedaży poświadczony przez instytucję kredytową oraz odpis stanowiącego podstawę umowy orzeczenia komisji osadnictwa nierolniczego.

1.
Wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych oparte na przepisach niniejszego dekretu podlegają opłatom sądowym, a dołączone do nich dokumenty - opłacie sądowej od załączników i opłacie skarbowej.
2.
Minister Ziem Odzyskanych w porozumieniu z Ministrem Skarbu może ustalić zasady zwalniania od opłat, określonych w ust. 1.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Odbudowy, Skarbu i Sprawiedliwości każdemu w zakresie jego właściwości.

1.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Równocześnie tracą moc art. 32 dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279) oraz art. 28 ust. 1 dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389).
1 Art. 2 ust. 3 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
2 Art. 5 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
3 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
4 Art. 6 ust. 3 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
5 Art. 7 zmieniony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
6 Art. 7a dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.