Art. 2. - Moc prawna ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.66.410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  2.
1.
Dla nieruchomości wymienionych w art. 1 do czasu złożenia nowych ksiąg wieczystych urządza się i prowadzi zbiory dokumentów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 368).
2.
Zakładanie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości odbywa się w sposób przewidziany przy zakładaniu ksiąg dla nieruchomości, których księgi zaginęły.
3. 1
Przy zakładaniu ksiąg wieczystych nie uwzględnia się wpisów, które ulegałyby wykreśleniu w myśl art. 6 ust. 3, a treść służebności utrzymanych w mocy podlega wpisaniu zgodnie z ustaleniem starosty.
1 Art. 2 ust. 3 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.