Art. 1. - Moc prawna ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.66.410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  1.
1.
Prowadzone według dotychczasowych przepisów księgi wieczyste tracą moc co do nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi miast, a wchodzących w skład zapasu ziemi w rozumieniu dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279).
2.
Jeżeli część nieruchomości wchodzi w skład zapasu ziemi, księga wieczysta traci moc w odniesieniu do całości nieruchomości.
3.
Wymienione w niniejszym artykule księgi wieczyste zachowują jednak znaczenie dokumentów z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów o mocy obowiązującej orzeczeń wydanych przez sądy niemieckie.