Moc obowiązująca w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., oraz jego zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2227

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2022 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
Z dnia 4 października 2022 r.
w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., oraz jego zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 16 ust. 2 Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. 1 , Republika Portugalska staje się dnia 14 października 2022 r. stroną wyżej wymienionego porozumienia.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 14 października 2022 r. porozumienie obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 3 w związku z art. 4 ust. 2 porozumienia dnia 14 października 2022 r. traci moc obowiązującą Klauzula Przedłużonego Obowiązywania Traktatu w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 90) - art. 11 ust. 3 umowy.

Z uwagi na powyższe, od dnia 14 października 2022 r. nie ma zastosowania data końcowa stosowania Klauzuli Przedłużonego Obowiązywania Traktatu podana w oświadczeniu rządowym z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 18).

1 Porozumienie o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzone w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., zostało ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 753.