Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (Dz. U. poz. 1835) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 listopada 2017 r. wypowiedział Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzoną w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. 1 , co zostało notyfikowane Rządowi Republiki Portugalskiej 2  dnia 16 listopada 2017 r.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 umowy utraci ona moc obowiązującą dnia 3 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 umowy postanowienia jej artykułów od 1 do 10 zachowują moc do dnia 3 sierpnia 2029 r. w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed wejściem w życie wypowiedzenia, tj. przed dniem 3 sierpnia 2019 r.

1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1995 r. poz. 90.
2 W notyfikacji z dnia 16 lipca 2018 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadczył Rządowi Republiki Portugalskiej, że zgodnie z art. 30 ust. 3 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., oraz międzynarodowym prawem zwyczajowym klauzula arbitrażowa zawarta w art. 8 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, która jest traktatem wcześniejszym, nie może być stosowana od dnia 1 maja 2004 r., to jest od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, ponieważ nie jest zgodna z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który jest traktatem późniejszym. Brak zgodności klauzul arbitrażowych zawartych w porozumieniach o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej został potwierdzony w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie C-284/16 Achmea. W świetle powyższego, trybunały arbitrażowe ustanowione na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji nie posiadają jurysdykcji do rozpoznania spraw z uwagi na brak ważnej zgody na arbitraż.

_____

Odnośnik nr 2 dodany przez oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.624) zmieniające nin. oświadczenie rządowe z dniem 2 kwietnia 2019 r.