Dz.U.2019.265

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 19 marca 2018 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. (Dz. U. poz. 1607) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 9 listopada 2018 r. ratyfikował Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republika Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r., zawarte w drodze wymiany not dyplomatycznych z dnia 20 października 2017 r. oraz z dnia 19 marca 2018 r.
Porozumienie wchodzi w życie dnia 7 marca 2019 r.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. 1 , traci moc obowiązującą dnia 7 marca 2019 r.

Zgodnie z pkt 2 porozumienia, w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed utratą mocy Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r., tj. przed dniem 7 marca 2019 r., żadne postanowienie tej umowy nie pozostaje w mocy.

1 Tekst Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1995 r. poz. 196.