Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.264

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

POROZUMIENIE
z dnia 19 marca 2018 r.
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W drodze wymiany not dyplomatycznych z dnia 20 października 2017 r. oraz z dnia 19 marca 2018 r. zostało zawarte Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r" w następującym brzmieniu:

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.2701.39.2017/1

Ambasada Republiki Estońskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Estońskiej w Warszawie i ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. (dalej zwanego "Porozumieniem"), o następującej treści:

1. Traci moc Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

2. Strony Porozumienia uzgodniły, że w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed datą utraty mocy Umowy, o której mowa w punkcie 1, żadne postanowienie tej Umowy nie pozostaje w mocy.

Uznając, że Republika Estońska wyraża zgodę na powyższą propozycję, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. Porozumienie wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania późniejszej noty potwierdzającej spełnienie wymogów prawa wewnętrznego niezbędnych do wejścia w życie tego Porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Estońskiej wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, 20 października 2017 r.

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej Nr/5.2-2/567-1

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt odnieść się do noty Nr. DPT.2701.39.2017/1 z dnia 20 października 2017 r., która brzmi jak poniżej:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Estońskiej w Warszawie i ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. (dalej zwanego "Porozumieniem"), o następującej treści:

1. Traci moc Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

2. Strony Porozumienia uzgodniły, że w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed datą utraty mocy Umowy, o której mowa w punkcie 1, żadne postanowienie tej Umowy nie pozostaje w mocy.

Uznając, że Republika Estońska wyraża zgodę na powyższą propozycję, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. Porozumienie wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania późniejszej noty potwierdzającej spełnienie wymogów prawa wewnętrznego niezbędnych do wejścia w życie tego Porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Estońskiej wyrazy najwyższego poważania."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej potwierdza, że powyższe jest możliwe do przyjęcia przez Republikę Estońską. Wobec tego nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i niniejsza nota stanowiąca odpowiedź stanowią Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r., które wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania późniejszej noty o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych do wejścia w życie wyżej wymienionego Porozumienia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Tallin, 19 marca 2018 r.

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,
- jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,
- będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 9 listopada 2018 r.