§ 8. - Minimalne warunki utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1966 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2019 r.
§  8. 
1. 
Bydłu, owcom, kozom, indykom, gęsiom, kaczkom, strusiom, przepiórkom, perlicom, lisom polarnym, lisom pospolitym, jenotom, norkom, tchórzom, królikom, szynszylom, nutriom, jeleniom i danielom zapewnia się stały dostęp do wody.
2. 
Konie poi się wodą co najmniej trzy razy dziennie.
3. 
Urządzenia do pojenia instaluje się w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem się.