Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Miejsce świadczenia usług oraz zwrot kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia... - Dz.U.2021.80 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Miejsce świadczenia usług oraz zwrot kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.80 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
miejsce świadczenia usług inne niż wskazane w art. 28b-28n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą";
2)
przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.
§  2.  [Definicje]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
podmiotach - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;
2)
podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;
3)
rachunku bankowym - rozumie się przez to rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach;
4)
Umowie w sprawie siedziby Frontex - rozumie się przez to Umowę w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisaną w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 1939 i 1940);
5)
Agencji - rozumie się przez to Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), o której mowa w Umowie w sprawie siedziby Frontex;
6)
członkach personelu Agencji - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 1 ust. 3 Umowy w sprawie siedziby Frontex, z wyłączeniem obywateli polskich oraz osób posiadających prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.