Art. 1. - Umowa w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej... - Dz.U.2017.1939 - OpenLEX

Art. 1. - Umowa w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Warszawa.2017.03.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1939

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2017 r.
Artykuł  1

Definicje

1. 
Wszelkie odniesienia do Unii lub do instytucji Unii w Protokole nr 7 należy rozumieć jako odniesienia do Agencji, z wyjątkiem odniesień w artykule 3, ostatnie wystąpienie, artykule 11, trzecie wystąpienie, artykule 13, pierwsze i piąte wystąpienie, oraz artykułów 16 i 20.
2. 
Wszelkie zawarte w Protokole nr 7 odniesienia do urzędników i innych pracowników Unii należy rozumieć jako odniesienia do personelu Agencji.
3. 
Personel Agencji składa się z:
a)
pracowników etatowych, to jest personelu Agencji podlegającego regulaminowi pracowniczemu lub warunkom zatrudnienia: urzędników, pracowników tymczasowych i pracowników kontraktowych;
b)
oddelegowanych ekspertów krajowych, to jest personelu oddelegowanego do pracy w Agencji przez państwa członkowskie i kraje stowarzyszone w ramach Schengen, innych niż członkowie zespołów, o których mowa w artykule 2 punkt 8 rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
4. 
Dla celów niniejszej Umowy członkami rodziny są osoby wymienione w artykułach 1 i 2 Załącznika VII do regulaminu pracowniczego.