Art. 7. - Międzynarodowe porozumienie o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij. Paryż.1924.01.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.108.767

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 1925 r.
Art.  7.

Niniejsze Porozumienie zostanie ratyfikowane, na następujących warunkach:

Każde Mocarstwo nadeśle w możliwie krótkim czasie swój dokument ratyfikacyjny Rządowi Francuskiemu, staraniem którego inne kraje podpisujące zostaną o tem powiadomione. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w archiwach Rządu Francuskiego. Niniejsza konwencja uzyska moc obowiązującą w stosunku do każdego Państwa podpisującegow dzień złożenia dokumentu ratyfikacyjnego przez dane Państwo.