§ 3. - Metody pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych tego suszu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.241.2029

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2005 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.