Maksymalne wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.163.1101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
w sprawie maksymalnego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanej dalej "Radą", obejmującą:
1)
wysokość wynagrodzenia w części stałej;
2)
sposób ustalenia wynagrodzenia w części zmiennej.
2.
Osobom wchodzącym w skład Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w części stałej i zmiennej.
3.
Maksymalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady nie może przekraczać:
1)
4,5-krotności - dla przewodniczącego Rady,
2)
3-krotności - dla pozostałych członków Rady

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4.
Wynagrodzenie w części stałej wynosi, odpowiednio:
1)
1,5-krotność - dla przewodniczącego Rady,
2)
1-krotność - dla pozostałych członków Rady

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, i przysługuje bez względu na udział w posiedzeniu Rady.

5.
Wynagrodzenie w części zmiennej wynosi, odpowiednio:
1)
3-krotność - dla przewodniczącego Rady,
2)
2-krotność - dla pozostałych członków Rady

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, i przysługuje wyłącznie za udział w posiedzeniu Rady w danym miesiącu.

6.
W przypadku gdy w miesiącu odbędzie się więcej niż jedno posiedzenie Rady, wynagrodzenie w części zmiennej oblicza się jako iloczyn liczby posiedzeń w tym miesiącu, w których członek Rady brał udział, oraz ilorazu wynagrodzenia określonego w ust. 5 i liczby wszystkich posiedzeń Rady w danym miesiącu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 196, poz. 1513), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 140, poz. 943).