Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.210.1326

Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2e ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W 2009 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:
1)
1 ha upraw rolnych wynoszą:
a)
6.000 zł - dla zbóż,
b)
11.000 zł - dla kukurydzy,
c)
6.000 zł - dla rzepaku i rzepiku,
d)
30.000 zł - dla chmielu,
e)
35.000 zł - dla tytoniu,
f)
162.000 zł - dla warzyw gruntowych,
g)
84.000 zł - dla drzew i krzewów owocowych,
h)
25.000 zł - dla truskawek,
i)
17.500 zł - dla ziemniaków,
j) 1
8.000 zł - dla buraków cukrowych,
k)
15.000 zł - dla roślin strączkowych;
2)
1 sztuki zwierzęcia wynoszą:
a)
12.000 zł - dla bydła,
b)
15.000 zł - dla koni,
c)
900 zł - dla owiec,
d)
800 zł - dla kóz,
e)
2.000 zł - dla świń,
f)
53 zł - dla kur, perlic i przepiórek,
g)
65 zł - dla kaczek,
h)
250 zł - dla gęsi,
i)
150 zł - dla indyków,
j)
750 zł - dla strusi.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 918.

1 § 1 pkt 1 lit. j) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.83.698) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2009 r.