Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.81.888

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać lokal obwodowej komisji wyborczej, tak aby został dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zwany dalej "lokalem wyborczym",
2)
liczbę lokali wyborczych w gminie.
1.
Na każde 15.000 mieszkańców gminy powinien przypadać co najmniej jeden lokal wyborczy, z tym że w każdej gminie powinien być co najmniej jeden taki lokal.
2.
W informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą", lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oznacza się adnotacją: "lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych".
Lokal wyborczy powinien znajdować się na parterze budynku, który jest wyposażony w podjazdy lub inne urządzenia umożliwiające samodzielne dotarcie wyborcy niepełnosprawnego do lokalu wyborczego na wózku inwalidzkim, oraz powinien mieć wymiary zapewniające swobodne poruszanie się po nim wyborców niepełnosprawnych, w szczególności przejście pomiędzy miejscem wydania karty do głosowania, miejscem zapewniającym tajność głosowania a urną powinno mieć szerokość co najmniej 1,5 m.
1.
Położenie drzwi wejściowych do lokalu wyborczego oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu osobom niepełnosprawnym.
2.
Drzwi wejściowe do lokalu wyborczego:
1)
powinny mieć szerokość w świetle co najmniej 0,9 m, a w wypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła zasadniczego nie może być mniejsza niż 0,9 m,
2)
mogą być obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych.
3.
W drzwiach, o których mowa w ust. 2, wysokość progów nie może przekraczać 5 mm.
Urna wyborcza w lokalu wyborczym powinna mieć nie więcej niż 1 m wysokości.
1.
W lokalu wyborczym należy zapewnić osobom niepełnosprawnym co najmniej jedno miejsce zapewniające tajność głosowania, dostosowane do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
2.
Miejsce, o którym mowa w ust. 1, powinno mieć co najmniej 1,2 m szerokości i 1,2 m głębokości oraz umożliwiać pisanie na dwóch wysokościach: 0,8 i 1,1 m.
W lokalu wyborczym urzędowe obwieszczenia i informację Państwowej Komisji Wyborczej, o których mowa w art. 65 ustawy, umieszcza się również w miejscu dostępnym dla wyborców poruszających się na wózkach inwalidzkich na wysokości 0,9 m.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.