§ 9. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł. - Dz.U.2002.43.408 - OpenLEX

§ 9. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.43.408

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2002 r.
§  9. 
Dokumentacja spraw wszczętych i niezakończonych przez Główny Urząd Ceł zostanie przekazana organom przejmującym w terminie do dnia 30 czerwca 2002 r., a pozostała dokumentacja - w terminie do dnia 31 lipca 2002 r.