§ 1. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł. - Dz.U.2002.43.408 - OpenLEX

§ 1. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.43.408

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2002 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa likwidatora Głównego Urzędu Ceł, tryb i warunki likwidacji Głównego Urzędu Ceł, zakres zadań i uprawnień likwidatora, w tym dotyczących w szczególności przekazania dokumentacji właściwym organom, oraz inne działania zapewniające sprawne przeprowadzenie likwidacji.