Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.33.196

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU LIKWIDACYJNEGO
z dnia 15 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie likwidacji "Wojennego Zakładu dla obrotu zbożem we Lwowie - w likwidacji".

Na podstawie art. 1 i 5 ustawy z dnia 24 lutego 1920 r. w przedmiocie likwidacji lwowskiej filji Wojennego Zakładu dla obrotu zbożem (Dz. Ust. 1920 r. № 21, poz. 114) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Główny Urząd Likwidacyjny dla przeprowadzenia likwidacji "Wojennego Zakładu dla obrotu zbożem we Lwowie - w likwidacji" ustanawia swego komisarza.

Art.  2.

Termin rozpoczęcia czynności likwidacyjnych wyznacza się na dzień 20-go kwietnia r. b.

Art.  3.

Termin i sposób zgłaszania pretensji do Wojennego Zakładu dla obrotu zbożem w likwidacji obwieszczony zostanie w swoim czasie przez komisarza likwidacyjnego w porozumieniu z komisarjatem Głównego Urzędu Likwidacyjnego na Małopolskę.

Art.  4.

Komisarz likwidacyjny sprawuje swój urząd na podstawie instrukcji, oraz preliminarza budżetowego zatwierdzonych przez Główny Urząd Likwidacyjny w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu (art. 2 powyższej ustawy).

Art.  5.

Koszta likwidacji pokryte będą z masy likwidacyjnej.

Art.  6.

Władze państwowe obowiązane są udzielić komisarzowi w spełnieniu jego zadań wszelkiego poparcia.