Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.21.114

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 marca 1920 r.

USTAWA
z dnia 24 lutego 1920 r.
w przedmiocie likwidacji Lwowskiej Filji Wojennego Zakładu dla obrotu zbożem.

Art.  1.

Lwowską Filję Wojennego Zakładu dla obrotu zbożem w Wiedniu uznaje się z dniem 1 listopada 1918 r. za samoistny zakład pod nazwą "Wojenny Zakład dla obrotu zbożem we Lwowie - w likwidacji".

Art.  2.

Zakład powyższy likwiduje się. Główny Urząd Likwidacyjny przeprowadzi tą likwidacje, w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu.

Art.  3.

Niedopuszczalne są egzekucje i tymczasowe zarządzenia dla pretensji, skierowanych przeciw Zakładowi, o ile nie chodzi o umowy, zawarte z Lwowską Filją Zakładu.

Takie egzekucje i tymczasowe zarządzenia, już dozwolone od 1 listopada 1918 r., mają być przez sąd z urzędu zastań owionę.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  5.

Wykonanie tej ustawy porucza się Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego, a w części dotyczącej postępowania sądowego - Ministrowi Sprawiedliwości.