[Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych] - Art. 17b. - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego. - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 17b. - [Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  17b.  [Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych]
1. 
Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, wykonująca zawód obowiązana jest posiadać adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy.
2. 
Minister Sprawiedliwości występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych w przypadku cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego albo zawieszenia praw wynikających z licencji.