Art. 25. - [Zadania ministra w zakresie utrzymania i rozwoju BAE] - Doręczenia elektroniczne

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.285 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 29 grudnia 2023 r.
Art.  25.  [Zadania ministra w zakresie utrzymania i rozwoju BAE]
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi, będącą rejestrem publicznym, bazę adresów elektronicznych, w której gromadzone są adresy do doręczeń elektronicznych, oraz zapewnia utrzymanie i rozwój tej bazy, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do bazy adresów elektronicznych;
2)
zapewnia integralność danych przetwarzanych w bazie adresów elektronicznych;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, dla podmiotów przetwarzających dane w bazie adresów elektronicznych;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w bazie adresów elektronicznych;
8)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w bazie adresów elektronicznych.
2. 
Baza adresów elektronicznych jest zbiorem danych, o których mowa w art. 26.