Art. 63. - [Zaświadczenie o odbyciu szkolenia] - Leczenie niepłodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.442 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  63.  [Zaświadczenie o odbyciu szkolenia]
1. 
Jednostki, w których odbywają się szkolenia, o których mowa w art. 60 ust. 1, dokumentują po ich zakończeniu uczestnictwo i wyniki oraz potwierdzają je zaświadczeniem.
2. 
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu zawiera:
1)
imię i nazwisko osoby, która odbyła szkolenie;
2)
numer PESEL osoby, która odbyła szkolenie, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3)
określenie formy szkolenia, o której mowa w art. 61 ust. 1;
4)
wymiar godzinowy szkolenia i wynik szkolenia;
5)
podpis i pieczątka lub imię i nazwisko kierownika jednostki szkolącej wraz z podaniem miejscowości i daty wydania zaświadczenia.
3. 
Jednostki, w których odbywają się szkolenia, o których mowa w art. 60 ust. 1, przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listy osób, które odbyły szkolenia.
4. 
Listy, o których mowa w ust. 3, zawierają następujące dane osób, które odbyły szkolenie:
1)
imię i nazwisko;
2)
numer PESEL, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3)
nazwę (firmę) i adres siedziby ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji albo banku komórek rozrodczych i zarodków, który kierował osobę do odbycia szkolenia.