Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i przepis końcowy - Leczenie krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 10 czerwca 2023 r.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§  39. 
Do dnia 31 grudnia 2020 r. kierownikiem pracowni immunologii transfuzjologicznej może być:
1)
osoba zatrudniona na tym stanowisku w dniu wejścia w życie rozporządzenia nieposiadająca kwalifikacji, o których mowa w § 25 ust. 1 i 2,
2)
diagnosta laboratoryjny lub lekarz niezatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku kierownika, jeżeli posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań immunohematologicznych

- pod warunkiem, że osoba ta posiada zaświadczenie uprawniające do wykonywania badań i autoryzacji wyników i jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub transfuzjologii klinicznej.

§  39a.  10
 W okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2025 r. kierownikiem pracowni immunologii transfuzjologicznej może być:
1)
osoba zatrudniona na tym stanowisku w dniu 1 czerwca 2022 r. nieposiadająca kwalifikacji, o których mowa w § 25 ust. 1 i 2,
2)
diagnosta laboratoryjny lub lekarz niezatrudniony w dniu 1 czerwca 2022 r. na stanowisku kierownika, jeżeli posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań immunohematologicznych

- pod warunkiem że posiada zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników, o którym mowa w § 26 ust. 3, oraz jest w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

§  40. 
Do dnia 31 grudnia 2027 r. obowiązki lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią i jej składnikami można powierzyć innemu lekarzowi specjaliście, o którym mowa w § 5 ust. 2.
§  41. 
1. 
Komitety transfuzjologiczne działające na podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stają się komitetami transfuzjologicznymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
2. 
Lekarze odpowiedzialni za gospodarkę krwią powołani na podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stają się lekarzami odpowiedzialnym za gospodarkę krwią w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§  42. 
Zaświadczenia upoważniające do wykonywania, w tym samodzielnego, badań serologicznych (immunohematologicznych) uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
§  43. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 11 . 12
10 § 39a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1043) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2022 r.
11 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 listopada 2017 r.
12 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 r. poz. 5), które utraciło moc z dniem 12 września 2017 r. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823 oraz z 2017 r. poz. 1524).