Kwalifikacje osób innych niż lekarz, uprawnionych do przeprowadzania konsultacji z kobietą ciężarną zamierzającą dokonać przerwania ciąży, tworzenie list osób konsultujących oraz sposób i tryb przeprowadzania konsultacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 13 lutego 1997 r.
w sprawie kwalifikacji osób innych niż lekarz, uprawnionych do przeprowadzania konsultacji z kobietą ciężarną zamierzającą dokonać przerwania ciąży, tworzenia list osób konsultujących oraz sposobu i trybu przeprowadzania konsultacji.

Na podstawie art. 4a ust. 10 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646) zarządza się, co następuje:
Do przeprowadzenia konsultacji z kobietą ciężarną zamierzającą przerwać ciążę są uprawnieni poza lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej:
1)
psycholog,
2)
pracownik socjalny ze specjalizacją pierwszego stopnia z zakresu pracy socjalnej,
3)
położna środowiskowa,

którzy posiadają dobrą znajomość problematyki zdrowia i praw kobiet oraz dostępnych form pomocy socjalnej przysługujących kobietom w związku z ciążą i po urodzeniu dziecka, a także co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.

1.
Listę osób, o których mowa w § 1, uprawnionych do przeprowadzania konsultacji tworzy wojewoda, w sposób zapewniający dostępność terytorialną konsultacji i swobodę wyboru osoby konsultującej.
2.
Lista osób uprawnionych do przeprowadzania konsultacji powinna być podana do wiadomości w ośrodkach zdrowia, przychodniach rejonowych, poradniach dla kobiet udzielających świadczeń zdrowotnych kobietom w ciąży, ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach społecznych, do którego zakresu działania należą sprawy związane ze zdrowiem i prawami kobiet.
Wyboru osoby lub osób przeprowadzających konsultację dokonuje kobieta ciężarna.
1.
Konsultacje odbywają się w miejscu zatrudnienia osób uprawnionych do ich przeprowadzania w wyznaczonych dniach i godzinach podanych do wiadomości.
2.
Konsultacje powinny odbywać się w pomieszczeniach dających gwarancję intymności konsultacji.
3.
Ośrodki zdrowia, poradnie rejonowe, poradnie dla kobiet udzielające świadczeń zdrowotnych kobietom w ciąży i ośrodki pomocy społecznej obowiązane są udzielać informacji o osobach prowadzących konsultacje, miejscu i czasie prowadzenia konsultacji.
1.
Osoba konsultująca wydaje kobiecie ciężarnej zaświadczenie o odbytej konsultacji na temat zamiaru i motywów przerwania ciąży ze względu na ciężkie warunki życiowe, na trudną sytuację osobistą, zawierające dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres osoby konsultowanej, datę przeprowadzenia konsultacji i podpis osoby konsultującej.
2.
Osoba konsultująca odnotowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji datę i fakt przeprowadzenia konsultacji. Dokumentacja nie może być udostępniana osobom trzecim.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.