Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. - Dz.U.2004.194.1989 - OpenLEX

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.1989

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 18 sierpnia 2004 r.
w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających;
2)
wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru;
3)
rodzaje i zakres kursów dokształcających i ich ramowy program;
4)
warunki przeprowadzania kursów dokształcających oraz minimalny czas ich trwania;
5)
zakres i formę egzaminu;
6)
wzór zaświadczenia ADR.
Przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających powinien posiadać:
1)
warunki lokalowe gwarantujące przeprowadzenie kursów dokształcających, w tym:
a)
pokój wykładowców o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,
b)
archiwum o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2,
c)
miejsce do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych,
d)
zaplecze sanitarne;
2)
zbiór przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w szczególności przepisy Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629), wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób, ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, zwanej dalej "ustawą", oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
1. 
Przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających przeprowadza:
1)
zajęcia dydaktyczne w salach wykładowych o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2, z zastrzeżeniem ust. 2;
2)
ćwiczenia praktyczne z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. 
Jeżeli z sali wykładowej korzysta jednocześnie więcej niż 20 osób, to powierzchnia określona w ust. 1 pkt 1 powinna zostać zwiększona o 1 m2 - dla każdej dodatkowej osoby.
1. 
Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Ustala się następujące rodzaje kursu dokształcającego początkowego:
1)
kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
2)
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
3)
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
4)
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
Ustala się następujące rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:
1)
kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
2)
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
3)
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
4)
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.
1. 
Godzina lekcyjna kursu dokształcającego trwa 45 minut.
2. 
Czas trwania kursu dokształcającego w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.
Ramowy program kursów dokształcających określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Egzamin kończący kurs dokształcający początkowy obejmuje zagadnienia, o których mowa w art. 10 ust. 6 ustawy, w zakresie objętym ramowym programem, o którym mowa w § 8.
2. 
Egzamin kończący kurs dokształcający doskonalący obejmuje sprawdzenie znajomości nowych regulacji prawnych oraz rozwiązań merytorycznych, dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zakresie objętym ramowym programem, o którym mowa w § 8.
3. 
Egzaminy, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w formie testu pisemnego.
Wzór zaświadczenia ADR określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

..........................

(miejscowość i data)

...............................

(imię i nazwisko

albo firma przedsiębiorcy)

...............................

(adres zamieszkania

albo siedziba przedsiębiorcy)

...............................

(NIP)

...............................

(nr w rejestrze przedsiębiorców

albo w ewidencji

działalności gospodarczej)

WNIOSEK

o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 28 października

2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr

199, poz. 1671, z późn. zm.) wnoszę o dokonanie wpisu do

rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla

kierowców przewożących towary niebezpieczne dla:

...............................................................

(imię i nazwisko albo firma przedsiębiorcy)

...............................................................

(adres zamieszkania albo siedziba przedsiębiorcy)

...............................................................

(zakres kursów dokształcających)

...................................

(data i podpis przedsiębiorcy)

1. Jako przedsiębiorcy prowadzącego następujące kursy dokształcające podstawowe dla kierowców przewożących towary niebezpieczne:

*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

2. Jako przedsiębiorcy prowadzącego następujące kursy dokształcające doskonalące dla kierowców przewożących towary niebezpieczne:

*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

......................

(miejscowość i data)

MARSZAŁEK ...................

.............................

(nr w rejestrze

przedsiębiorców prowadzących

kursy dokształcające)

ZAŚWIADCZENIE

potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające

Potwierdzam dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców

prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących

towary niebezpieczne dla:

............................................................

(imię i nazwisko albo firma przedsiębiorcy)

............................................................

(adres zamieszkania albo siedziba przedsiębiorcy)

..............................

(NIP)

..............................

(nr w rejestrze

przedsiębiorców albo w ewidencji

działalności gospodarczej)

jako przedsiębiorcy prowadzącego kursy dokształcające w

zakresie:

............................................................

(zakres kursów dokształcających)

.........................

(podpis marszałka)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RAMOWY PROGRAM KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

I. Kurs dokształcający początkowy powinien obejmować:

1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmujący:

a) ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,

b) główne rodzaje zagrożeń,

c) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,

d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,

e) czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku (w szczególności pierwsza pomoc, bezpieczeństwo ruchu drogowego, podstawowa wiedza na temat używania sprzętu ochronnego),

f) oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,

g) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,

h) zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,

i) środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,

j) ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej,

k) informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,

l) układanie sztuk przesyłki;

2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmujący:

a) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,

b) szczególne wymagania dotyczące pojazdów,

c) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,

d) dodatkowe przepisy szczególne w zakresie używania pojazdów (w szczególności świadectwa dopuszczenia, oznaczenie dopuszczenia pojazdu podstawowego, oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej, umieszczanie nalepek ostrzegawczych);

3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmujący:

a) specyficzne zagrożenia dotyczące materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz pirotechnicznych,

b) szczególne wymagania dotyczące ładowania razem materiałów i przedmiotów klasy 1;

4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmujący:

a) specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,

b) szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,

c) szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

II. Kurs dokształcający doskonalący powinien obejmować zagadnienia:

1) kursu podstawowego - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

2) kursu specjalistycznego - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

3) kursu specjalistycznego - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

4) kursu specjalistycznego - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

- w zakresie nowych lub zmienionych regulacji prawnych oraz nowych rozwiązań merytorycznych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych objętych ramowym programem kursu początkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZAŚWIADCZENIA ADR

wzór

Opis zaświadczenia:

- format 105 x 148 mm (po złożeniu 105 x 74 mm),

- tło koloru pomarańczowego, napisy w kolorze czarnym,

- papier ze znakami wodnymi,

- blankiet posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w ultrafiolecie,

- pasek o szerokości 10 mm, przebiegający pionowo przez środek stron 3 i 4, wykonany farbą irydyscentną,

- seria i numer (niepowtarzalny i ciągły) blankietu drukowany farbą koloru czarnego aktywną w ultrafiolecie na zielono.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 236, poz. 1987 oraz z 2003 r. Nr 213, poz. 2086), które zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.