[Zadania Krajowej Rady Kuratorów] - Art. 46. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Zadania Krajowej Rady Kuratorów] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  46.  [Zadania Krajowej Rady Kuratorów]
1. 
Do zadań Krajowej Rady Kuratorów w szczególności należy:
1)
uchwalanie kodeksu etyki kuratora sądowego;
2)
podejmowanie działań umożliwiających kuratorom zawodowym podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wykonywanej przez nich pracy;
3)
opiniowanie aktów prawnych dotyczących kuratorów sądowych oraz występowanie z inicjatywą opracowania aktów prawnych dotyczących kuratorów sądowych i kurateli sądowej;
4)
występowanie do Ministra Sprawiedliwości lub innych organów państwowych z wnioskami dotyczącymi warunków pracy i płacy grupy zawodowej kuratorów sądowych;
5)
inicjowanie badań naukowych nad funkcjonowaniem kurateli sądowej;
6)
dokonywanie okresowej oceny sądowej kadry kuratorskiej i liczby wykonywanych nadzorów i dozorów oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie Ministrowi Sprawiedliwości;
7)
coroczna ocena działalności prezydium Krajowej Rady Kuratorów;
8)
uchwalenie regulaminu pracy Krajowej Rady Kuratorów;
9)
współpraca z organizacjami kuratorów sądowych innych krajów.
2. 
Krajowa Rada Kuratorów przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6, uzgadnia swoje działania z Ministrem Sprawiedliwości.
3. 
Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów odbywają się co najmniej raz w roku. Warunki do odbywania posiedzeń zapewnia Minister Sprawiedliwości.