[Rozwiązanie stosunku pracy z kuratorem zawodowym bez wypowiedzenia] - Art. 32. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Rozwiązanie stosunku pracy z kuratorem zawodowym bez wypowiedzenia] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  32.  [Rozwiązanie stosunku pracy z kuratorem zawodowym bez wypowiedzenia]
1. 
Stosunek pracy z kuratorem zawodowym ulega z mocy prawa rozwiązaniu z jego winy, bez wypowiedzenia, w razie:
1)
prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych albo zakazu wykonywania zawodu;
2)
prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służby kuratorskiej;
3)
zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
2. 
Rozwiązanie stosunku pracy z kuratorem bez wypowiedzenia może nastąpić także w razie jego nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok lub odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a także w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn - po upływie okresów przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy.