[Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych jako następstwo wszczęcia przeciwko kuratorowi zawodowemu postępowania... - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych jako następstwo wszczęcia przeciwko kuratorowi zawodowemu postępowania dyscyplinarnego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  24.  [Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych jako następstwo wszczęcia przeciwko kuratorowi zawodowemu postępowania dyscyplinarnego]
1. 
Prezes sądu okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego lub z urzędu, może zawiesić w pełnieniu obowiązków służbowych kuratora zawodowego, jeżeli zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
2. 
Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
3. 
W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, kurator zachowuje prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących na podstawie stosunku pracy.