[Odprawa emerytalno-rentowa] - Art. 20. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Odprawa emerytalno-rentowa] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  20.  [Odprawa emerytalno-rentowa]
1. 
Kuratorowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy albo na emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy;
2)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy;
3)
sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy.
2. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości przysługującego ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
3. 
Przepis art. 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio.