[Negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego] - Art. 7. - Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana... - Dz.U.2022.1533 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego] - Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1533 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  7.  [Negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego]
1. 
Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.
2. 
Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej w celu wyrażenia opinii, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny. Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o:
1)
prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto;
2)
prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych;
3)
prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw;
4)
prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej;
5)
prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia;
6)
prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej;
7)
wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
3. 
Nieprzedstawienie przez organizacje związków zawodowych opinii, w terminie 20 dni od dnia przedłożenia propozycji, uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.
4. 
Jeżeli Rada Dialogu Społecznego uzgodni, w drodze uchwały, wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej wynagrodzeń zapewniających osiągnięcie uzgodnionej wysokości wskaźników.
5. 
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego, Rada Ministrów przyjmie do projektu ustawy budżetowej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny, z tym że nie mogą być one niższe od wskaźników zawartych w propozycji, o której mowa w ust. 2.
6. 
Terminy, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, Rada Dialogu Społecznego zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445).