Art. 19. - [Zasady zmiany terminów i konsultacji budżetowych] - Rada Dialogu Społecznego i inne instytucje dialogu społecznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2232 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2020 r.
Art.  19.  [Zasady zmiany terminów i konsultacji budżetowych]
1. 
Nieprzedstawienie wspólnej opinii, propozycji i stanowisk, o których mowa w art. 16-18, w terminie wyznaczonym odpowiednio w każdym z tych przepisów lub w terminie ustalonym przez Radę, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
2. 
Terminy, o których mowa w art. 16-18, Rada może zmieniać na wniosek strony rządowej.