[Ograniczenie zakresu podmiotowego ustawy] - Art. 3. - Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana... - Dz.U.2022.1533 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Ograniczenie zakresu podmiotowego ustawy] - Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1533 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  3.  [Ograniczenie zakresu podmiotowego ustawy]

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1)
pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b i c;
2)
(uchylony);
3)
osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
4)
(uchylony).