[Przygotowanie projektu ustawy budżetowej] - Art. 139. - Finanse publiczne. - Dz.U.2021.305 t.j. - OpenLEX

Art. 139. - [Przygotowanie projektu ustawy budżetowej] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 3 czerwca 2022 r.
Art.  139.  [Przygotowanie projektu ustawy budżetowej]
1. 
Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem.
2. 
Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy.