§ 5. - [Zadania realizowane przez publiczne branżowe centrum umiejętności] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  5.  [Zadania realizowane przez publiczne branżowe centrum umiejętności]
1. 
Publiczne branżowe centrum umiejętności realizuje następujące zadania:
1)
integruje szkoły, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy, które prowadzą działalność w zakresie dziedziny zawodowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy, zwanej dalej "dziedziną zawodową", w zakresie której dane centrum jest branżowo ukierunkowane, w tym upowszechnia informacje o możliwościach współpracy w środowisku branżowym, ułatwia im nawiązywanie współpracy, pośredniczy w kontaktach między nimi i wspiera przełamywanie potencjalnych barier we współpracy między nimi;
2)
w ramach działalności edukacyjno-szkoleniowej, o której mowa w art. 4 pkt 30a lit. a ustawy:
a)
prowadzi branżowe szkolenia zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4a ustawy, dla uczniów i osób, o których mowa w § 21,
b)
prowadzi turnusy,
c)
prowadzi szkolenia branżowe, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005),
d)
prowadzi kursy, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, przygotowujące do uzyskania kwalifikacji sektorowej, o której mowa w art. 2 pkt 11b ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005),
e)
przeprowadza egzamin zawodowy, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005), z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego przyporządkowanym do dziedziny zawodowej, w zakresie której dane centrum jest branżowo ukierunkowane;
3)
w ramach działalności wspierającej współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami, o której mowa w art. 4 pkt 30a lit. b ustawy:
a)
wspiera szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w realizacji ich zadań wynikających z art. 68 ust. 7c ustawy,
b)
wspiera uczelnie w realizacji zadań związanych ze współpracą z pracodawcami, w szczególności wynikających z art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005),
c)
pozyskuje od pracodawców, za pośrednictwem organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, informacje dotyczące zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności w danej dziedzinie zawodowej i przekazuje je, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie do wykorzystania w opracowywaniu danych, w oparciu o które jest ustalana coroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy,
d)
prowadzi inne działania wspierające współpracę szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, placówek i uczelni z pracodawcami;
4)
w ramach działalności innowacyjno-rozwojowej upowszechniającej wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową, o której mowa w art. 4 pkt 30a lit. c ustawy:
a)
zapewnia transfer wiedzy i nowych technologii do systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym upowszechnia innowacje w danej dziedzinie zawodowej oraz wyniki badań i analiz dotyczące danej dziedziny zawodowej,
b)
upowszechnia zmiany zachodzące w zawodach związanych z daną dziedziną zawodową wynikające z wyzwań transformacji ekologicznej i cyfrowej, w tym w zakresie inwestowania w technologie przyjazne dla środowiska, wspierania innowacji przemysłowych, obniżania emisyjności gospodarki i wprowadzania rozwiązań cyfrowych,
c)
upowszechnia nowatorskie rozwiązania w kształceniu zawodowym związane z daną dziedziną zawodową;
5)
w ramach działalności wspierającej realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów, o której mowa w art. 4 pkt 30a lit. d ustawy:
a)
wspiera szkoły w realizacji zadań w zakresie doradztwa zawodowego wynikających z art. 26a ust. 1 i 2 ustawy,
b)
wspiera uczelnie w realizacji zadań wynikających z art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735, 1429, 1723 i 1737),
c)
promuje zawody i kierunki kształcenia związane z daną dziedziną zawodową,
d)
wspiera osoby z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy w danej dziedzinie zawodowej.
2. 
Publiczne branżowe centrum umiejętności może:
1)
prowadzić kursy, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 2 lit. d;
2)
realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:
a)
zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,
b)
zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy;
3)
prowadzić dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia - w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy branżowa szkoła I stopnia nie ma możliwości zrealizowania części tego kształcenia.
3. 
Publiczne branżowe centrum umiejętności współpracuje ze szkołami podstawowymi i szkołami ponadpodstawowymi, z uczelniami oraz pracodawcami również w zakresie udostępniania infrastruktury dydaktyczno-lokalowej na cele edukacyjno - szkoleniowe.